Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4: Burgerlijke rechtspleging - Boek 4: Bijzondere rechtsplegingen - Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling I Echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Art. 1278. Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006:

Het vonnis of arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft ten aanzien van de persoon van de echtgenoten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden, en heeft ten aanzien van derden zijn gevolgen vanaf de dag van de overschrijving.

Ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen betreft, werkt het terug tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.

Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de echtscheiding is overgeschreven doch nadat het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, worden de echtgenoten tegenover derden als uit de echt gescheiden beschouwd, onder de opschortende voorwaarde van overschrijving overeenkomstig artikel 1275.

De rechtbank kan, op vordering van één van de echtgenoten, indien zij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, billijk acht, in het vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap geen rekening zal worden gehouden met sommige goederen die zijn verworven of met sommige schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden.

De partijen kunnen dergelijke vordering ook instellen in de loop van de vereffening van de gemeenschap.

Rechtspraak - Rechtsleer

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Uitwerking van de echtscheiding

Vanaf de eerste vordering gaat de wetgever ervan uit dat de normale werking van het huwelijksvermogensrecht stopt.

Uitzonderlijk mag de rechter wat het huwelijksvermogen van de echtgenoten betreft, toch rekening houden met de feitelijke scheiding van de echtgenoten zonder dat zij een vordering hebben ingesteld.

Wat hun persoon betreft en wat de uitwerking van de echtscheiding tegenover derden betreft, gelden andere regels:

- Tegenover derden is het de overschrijving in de registers van de Ambtenaar van de Burgerlijk Stand die telt.

- Wat de persoon van de echtgenoten betreft, heeft de echtscheiding uitwerking vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het echtscheidingsvonnis.

Art. 1278 Ger. W. werd gewijzigd in 1997.

In artikel 1304 Ger. W. is de regeling te vinden ingeval van EOT.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De postcommunautaire onverdeeldheid

Op de dag van de inleiding van de echtscheiding ontstaat de postcommunautaire onverdeeldheid, in de veronderstelling uiteraard dat het ook effectief tot echtscheiding is gekomen.

Deze onverdeeldheid valt niet meer onder de regels van het huwelijksvermogensstelsel.

Artikel 1278 Ger. W. voorziet dat wat de goederen betreft ingeval van echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de echtscheiding terug werkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld.

Wat hun goederen betreft, worden echtgenoten die gehuwd zijn onder een stelsel met een gemeenschap van goederen, geacht gescheiden te zijn op de dag van de inleiding van de echtscheiding. Dit is ook logisch. Van gemeenschappelijk beheer van de gemeenschap kan geen sprake meer zijn na de inleiding van een vordering tot echtscheiding.

Deze post communautaire onverdeeldheid wordt beheerd door de gemeenrechtelijke regels van artikel 577-2 BW inzake onverdeeldheden. Dit zijn trouwens dezelfde regels die van toepassing zijn op echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding van goederen.

De echtscheiding veroorzaakt de ontbinding van het wettelijk huwelijksvermogensstelsel. Deze ontbinding brengt anno 2006 noodzakelijkerwijze de vereffening-verdeling met zich mee volgens artikel 1430 BW.

Echtgenoten die geen gemeenschap van goederen hebben (maar scheiding van goederen) kunnen in onverdeeldheid blijven na echtscheiding.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht