Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4: Burgerlijke rechtspleging - Boek 4: Bijzondere rechtsplegingen - Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Art. 1304. Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006:

Het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, heeft ten aanzien van derden eerst gevolg vanaf de dag waarop het is overgeschreven. Ingeval een van de echtgenoten overlijdt voor de echtscheiding is overgeschreven maar nadat het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, worden de echtgenoten tegenover derden als uit de echt gescheiden beschouwd, onder de opschortende voorwaarde van overschrijving overeenkomstig artikel 1303.

Ten aanzien van de goederen van de echtgenoten heeft de beslissing echter gevolg vanaf het proces-verbaal opgemaakt ter uitvoering van artikel 1292.

Ten aanzien van de persoon van de echtgenoten heeft de echtscheiding gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde gaat.

Wetsgeschiedenis

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Uitwerking van de echtscheiding

Art. 1302 Ger. W. werd gewijzigd in 1997.

In artikel 1278 Ger. W. is de regeling te vinden voor de uitwerking van de echtscheiding ingeval van echtscheiding op grond van feiten.

In de akte eot zal meestal wel een regeling voorzien zijn van de uitwerking van de echtscheiding:

DRAAGWIJDTE EN UITWERKING

In afwijking van artikel 1304 Gerechtelijk Wetboek wordt tussen partijen overeengekomen dat huidige regeling zal terugwerken tot op heden.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht