Bijdrage in het onderhoudsgeld voor het kind bij EOT anno 1998

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

3. Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding

Er zal door de Heer ... een onderhoudsgeld betaald worden van ZES DUIZEND FRANK bruto per maand - geÔndexeerd - voor het kind ... vanaf

Dit onderhoudsgeld zal dienen betaald te worden binnen de eerste zes dagen van iedere maand, ten huize van Mevrouw ....

Dit onderhoudsgeld zal ophouden vanaf de eerste van de maand volgend op degene waarin het kind achttien jaar wordt. Het onderhoudsgeld blijft evenwel verschuldigd na voormelde ouderdom van achttien jaar wanneer :

1) het kind verder studeert, zoals middelbare, hogere en universitaire studies;

2) wanneer het kind generlei inkomen heeft.

Dit onderhoudsgeld houdt ook in ieder geval op wanneer het kind in het huwelijk getreden is, feitelijk samenwoont met een partner of ontvoogd is en dit vanaf de eerste der maand volgende op het huwelijk, de samenwoning of de ontvoogding.

Dit onderhoudsgeld voor het kind houdt ook op indien het enige vorm van inkomen geniet met uitzondering van hetgeen verkregen is ingevolge tijdelijke vakantie- of studentenjobs.

Onderhoudsgeld dient niet betaald te worden gedurende een maand door de Heer ..., indien hij het kind gedurende een maand bij zich neemt gedurende de grote vakantie.

Iedere verhoging of verlaging van het indexcijfer zal een gelijkwaardige en evenredige verhoging of verlaging van voormeld onderhoudsgeld tot gevolg hebben, bij toepassing van een regel van drie. Als basisindexcijfer geldt de maand waarin ... de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft.

Daarenboven verbindt de Heer ... er zich toe zolang een onderhoudsgeld verschuldigd is voor ..., de helft van alle grote voorziene medische kosten te dragen, zoals hospitalisatie, operaties, revalidaties, in de mate deze niet kunnen verhaald worden op mutualiteiten of verzekeringen.

De Heer .... zal ook betalen indien ... vanaf achttien jaar verdere studies aanvat, de helft van deze studiekosten op reŽle basis.

Het kindergeld zal toekomen aan Mevrouw ... om aangewend te worden voor het onderhoud van het haar toevertrouwde kind.