Bijdrage in het onderhoudsgeld voor de kinderen bij EOT anno 2000

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding

De vader neemt de kosten op zich van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding van de kinderen, met uitzondering van degene die worden veroorzaakt tijdens het verblijf van de kinderen bij of met de moeder, die voor elk van deze periodes zelf voor deze uitgaven instaat en de moeder verbindt zich ertoe vanaf ... aan de vader een onderhoudsgeld te betalen van DRIE DUIZEND BELGISCHE FRANK bruto per maand voor het kind ..., van VIJF DUIZEND BELGISCHE FRANK bruto per maand voor het kind ... en van ZEVEN DUIZEND BELGISCHE FRANK bruto per maand voor het kind ..., gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen zoals hierna vermeld.

Die onderhoudsgelden zullen dienen betaald te worden binnen de eerste zes dagen van iedere maand, ten huize van de Heer ... of op de wijze door hem aan te duiden.

Die onderhoudsgelden zullen ophouden vanaf de eerste van de maand volgend op degene waarin ieder kind achttien jaar wordt. Het onderhoudsgeld blijft evenwel verschuldigd na voormelde ouderdom van achttien jaar, doch maximum tot ieder kind de leeftijd van zeven en twintig jaar bereikt heeft, wanneer :

1. het kind verder studeert, zoals midelbare, hogere en universitaire studies;

2. wanneer het kind generlei inkomen heeft.

Die onderhoudsgelden houden ook in ieder geval op wanneer het kind in het huwelijk getreden is, feitelijk samenwoont met een partner of ontvoogd is en dit vanaf de eerste der maand volgende op het huwelijk, de samenwoning of de ontvoogding.

Die onderhoudsgelden voor ieder kind houden ook op indien het enige vorm van inkomen geniet met uitzondering van hetgeen verkregen is ingevolge tijdelijke vakantie-of studentenjobs.

Het kindergeld zal toekomen aan de Heer ... om aangewend te worden voor het onderhoud van de hem toevertrouwde kinderen.