Bijdrage voor de kinderen in een regeligsakte EOT anno 2005

Men kan voorzien dat de kosten van hospitalisatie door beide ouders samen zullen gedragen worden.

Men kan ook iets voorzien voor het geval een kind na zijn meerderjarigheid verder studeert.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Uit een regelingsakte EOT

Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding

Iedere ouder neemt de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind op zich voor de periodes waarin de kinderen bij hem verblijven.

De vader verbindt zich ertoe vanaf één juli tweeduizend en vijf een onderhoudsgeld te betalen van HONDERD VIJFTIG EURO (150 EURO) bruto per maand voor het kind ... en evenals een onderhoudsgeld van HONDERD VIJFTIG EURO (150 EURO) bruto per maand voor het kind ..., beide onderhoudsgelden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen zoals hierna bepaald. Geneeskundige en tandheelkundige verzorging en dergelijke meer worden gedragen door beide ouders, ieder voor de helft.

Die onderhoudsgelden zullen ophouden vanaf de eerste van de maand volgend op degene waarin ieder kind achttien jaar wordt. Het onderhoudsgeld blijft evenwel verschuldigd na voormelde ouderdom van achttien jaar, doch maximum tot ieder kind de leeftijd van zeven en twintig jaar bereikt heeft, wanneer :

1. het kind verder studeert, zoals middelbare, hogere en universitaire studies;

2. wanneer het kind generlei inkomen heeft.

Die onderhoudsgelden houden ook in ieder geval op wanneer het kind in het huwelijk getreden is, feitelijk samenwoont met een partner of ontvoogd is en dit vanaf de eerste der maand volgende op het huwelijk, de samenwoning of de ontvoogding.

Die onderhoudsgelden voor ieder kind houden ook op indien het enige vorm van inkomen geniet met uitzondering van hetgeen verkregen is ingevolge tijdelijke vakantie-of studentenjobs.

Daarenboven verbinden de Heer ... en mevrouw ... er zich toe zolang een onderhoudsgeld verschuldigd is voor een kind, ieder de helft van alle grote voorziene medische kosten te dragen voor dat kind, zoals hospitalisatie, operaties, revalidaties, in de mate deze niet kunnen verhaald worden op mutualiteiten of verzekeringen.

Zodra een kind de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, en indien het kind alsdan nog verder studeert, zullen de schoolkosten (inschrijvingsgeld, boeken, abonnement openbaar vervoer enzomeer), kosten van school- en studiereizen en dergelijke meer worden gedragen door beide ouders, ieder voor de helft.