Indexatie en echtscheiding

Uit een regelingsakte anno 2005

De vader verbindt zich ertoe vanaf één ... een onderhoudsgeld te betalen van HONDERD VIJFTIG EURO (150 EURO) bruto per maand voor het kind ... en evenals een onderhoudsgeld van HONDERD VIJFTIG EURO (150 EURO) bruto per maand voor het kind ..., beide onderhoudsgelden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen zoals hierna bepaald.

5. INDEXERING
Hoger vermelde bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding ten behoeve van het kind is gekoppeld aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van vierentwintig december negentienhonderd drieënnegentig (Belgisch Staatsblad van éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig).
Het basisindexcijfer is dat van de maand die de ondertekening van deze overeenkomst voorafgaat, dit is de maand juni tweeduizend en vijf.
De verhoging of verlaging zal vervolgens een strikt evenredige regel worden toegepast jaarlijks in de maand ... volgens de schommelingen van het indexcijfer van de maand die daaraan voorafgaat, vergeleken met het basisindex-cijfer.
Indien het gezondheidsindexcijfer van de regeringswijze wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer der consumptieprijzen.
Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan het in deze overeengekomen basisbedrag. Niet tijdig opeisen respectievelijk toepassen van de aanpassing mag nooit als een verzaking worden uitgelegd.

 

Indien de vader in bovenstaand model een onderhoudsgeld zal betalen vanaf 1 juli, zal 1 juli van het daaropvolgende jaar het geindexeerde bedrag verschuldigd zijn.

Dit geindexeerde bedrag zal berekend worden op basis van vermenigvuldiging van het overeengekomen onderhoudsgeld met het indexcijfer van de maand juni van het nieuwe jaar en dit bedrag te delen door het indexcijfer van de maand juni van het jaar waarin de regelingsakte werd ondertekend.

Het indexcijfer zoals bedoeld in het KB van 24.12.1993 is het gezondheidsindexcijfer. Dit is ook het indexcijfer dat gebruikt moet worden voor de indexering van de huurprijzen.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht