In de regelingsakte (EOT)

OVERLEVINGSRECHTEN

Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, komen partijen overeen dat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende geen enkel recht zal kunnen laten gelden.

Zij verzaken tevens wederkerig, aan de voordelen waarop de langstlevende van hen aanspraak kan maken krachtens hun huwelijkscontract.

Zij verklaren te weten dat deze verzaking evenwel krachtens de wet slechts dwingende uitwerking heeft bij het definitief worden van de echtscheiding.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Het Belgisch Gerechtelijk wetboek geeft de echtgenoten anno 2006 uitdrukkelijk de mogelijkheid om hun onderling erfrecht te regelen in de regelingsakte tijdens de echtscheidingsprocedure.
Art. 1287
   De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, moeten hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrijstaat een vergelijk te treffen, vooraf regelen.
 ...
   In dezelfde akte moeten zij vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.
   Deze overeenkomsten hebben geen gevolg, indien afstand wordt gedaan van de procedure.
  ...

Wat dus niet mogelijk is zonder de wettelijke procedure daartoe te volgen is wijzigingen aanbrengen aan het huwelijksvermogensstelsel tijdens de echtscheidingsprocedure. Indien de echtgenoten dit toch doen, is hun overeenkomst dienaangaande nietig. Na de echtscheiding kunnen de echtgenoten de nietige overeenkomst wel bevestigen (Hof van beroep Gent, 2001)