law - divorce - lifeinsurance

Volgende teksten kunnen worden opgenomen in een overeenkomst echtscheiding bij onderlinge toestemming:
Men moet een keuze maken tussen 1 van de 3 opties:

1.5. Levensverzekeringen – groepsverzekeringen – schuldsaldoverzekeringen
Afkopen en verdelen OF Afzien van de begunstiging  OF Dienen tot aflossing van de lening

Nopens de levensverzekering bij de … polisnummer …, is mijnheer/mevrouw … verzekeringsnemer en mevrouw/mijnheer … de begunstigde.
Partijen zijn hierover het volgende overeengekomen.
De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, waaronder het recht op afkoop, reductie, voorschot en in pandgeving.
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt:
- Bij leven aan de verzekeringsnemer.
- Bij overlijden aan zijn erfgenamen of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde.
Mevrouw/mijnheer … verklaart af te zien van haar/zijn aanwijzing als begunstigde, zodat de verzekeringsnemer van heden af vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.
Mijnheer/mevrouw … bevestigt dat de premies die voorheen voor deze levensverzekering werd betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te bovenzijn gegaan.