Recht in Belgie - ... - ...

RECHT:

 

de feitelijke scheiding

Op grond van 2 jaar feitelijke scheiding kan één van de echtgenoten de echtscheiding vorderen.

Proeftijd

III. OVEREENKOMSTEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
A. VERBLIJFPLAATS
Tijdens de proeftijd zal de verblijven te , en Mevrouw  te , straat
B. ONDERHOUDSUITKERING DOOR DE ENE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE TE BETALEN
Noch tijdens de proefperiode noch na het definitief worden van de echtscheiding is er tussen partijen enig onderhoudsgeld verschuldigd.
C. KOSTEN
Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de akten voorafgaandelijk deze echtscheiding door onderlinge toestemming, de kosten van procedure en van overschrijving komen ten laste van partijen ieder voor de helft, met uitzondering van de kosten verbonden aan de toebedeling van het onroerend goed te , , aan de heer , voornoemd, welke kosten uitsluitend ten laste vallen van laatstgenoemde.
D. SLOT
De uitwerking van alle bedingen van deze akte wordt slechts definitief indien de echtscheiding wordt uitgespro-ken. Partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat hun echtscheiding tegenover derden slechts uitwerking zal hebben nadat het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt in de registers van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overgeschreven; zij zijn er eveneens over ingelicht dat deze formaliteit via de griffie van de rechtbank waar de procedure wordt ingeleid wordt vervuld.
De bedingen van de akte die betrekking hebben op de proeftijd hebben evenwel onmiddellijk uitvoering.

Law in Belgium - ... - ...

by www.2747.com - international law forum - contact