Minderjarige
Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Art. 1287 Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2005:
   De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, ...

Art. 1288 Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2005:
   Zij zijn ertoe gehouden hun overeenkomst omtrent de volgende punten bij geschrift vast te leggen:
...
    2° het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen en het recht op persoonlijk contact zoals bedoeld in artikel 374, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kinderen bedoeld in artikel 1254, zowel gedurende de proeftijd als na de echtscheiding;
    3°  de bijdrage van elk van beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding van voornoemde kinderen, onverminderd de rechten hen door Hoofdstuk V van Titel V van Boek I van het Burgerlijk Wetboek toegekend;
...
    Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de beschikkingen bedoeld in het 2° en het 3° van het voorgaande lid na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde rechter.

Onderhoudsgelden ten aanzien van de kinderen