law - divorce - notary deed

Die mij verklaard hebben dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij, met het oog daarop, overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 387 bis van het Burgerlijk Wetboek, hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt:

Voorafgaande verklaringen


Regeling wederzijdse rechten


OVEREENKOMST VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK


Volledig model

Het jaar tweeduizend en zes, de   
Voor Mij, Meester , notaris te Antwerpen,
Zijn verschenen:Die mij verklaard hebben dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij, met het oog daarop, overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 387 bis van het Burgerlijk Wetboek, hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt:
TOELICHTING VAN DE AKTE – GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
(ofwel) Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en dan ook geen volledige voorlezing van de akte wensen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
(ofwel) Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
I. VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
Voornoemde echtgenoten
hebben mij uiteengezet wat volgt:
*Dat ze gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
*Dat de heer # als beroep heeft: # en mevrouw # als beroep heeft: #
*Dat ze voor deze akte op verzoek van ondergetekende notaris mekaar omstandig opgave hebben gedaan van al hun roerende en onroerende onverdeelde goederen en van alle lopende schulden, vergoedingen en over­eenkomsten waaromtrent een regeling door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek is vereist.
*Dat ze gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid hun daartoe door artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek verleend en voor deze akte door ondergetekende notaris boedelbeschrijving en schatting van hun roerende en onroerende #gemeenschapsgoederen (of onverdeelde goederen) hebben laten opmaken met toepassing van de artikelen 1175 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, en waarbij ze tevens opgegeven hebben, de hun toebehorende gelden, openbare effecten, aandelen en obligaties, hun rekening bij derden en alle verklaringen ten laste of ten bate van de boedel hebben afgelegd.
#Dat ze hierna genoemde kinderen hebben, allen uit hun huwelijk geboren:
-
-
#Dat de heer/mevrouw
een dochter/zoon heeft uit zijn/haar huwelijk met mevrouw/de heer
met name:
, geboren te
op
, wonende te
.
Dat ze samen of afzonderlijk geen andere kinderen, ook geen geadopteerde kinderen hebben.
II. REGELING VAN WEDERZIJDSE RECHTEN
De partijen hebben mij verklaard omtrent hun wederzijdse rechten volgende regeling te sluiten bij wijze van vergelijk.
A. LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN
1. Kleding en persoonlijke voorwerpen
Iedere partij blijft in het bezit van zijn kleding en persoon­lijke voorwerpen.
2. Lichamelijke roerende goederen (inboedel)
#Beide partijen verklaren en erkennen, ieder wat zich­zelf betreft, een rechtmatig aandeel in de inboedel, begrijpen­de de meubels, huisraad en andere stoffelijke goederen, afhangende van de tussen hen bestaande huwge­meenschap, in bezit te hebben en verklaren dat er met betrekking tot diezelf­de activa niet de minste betwis­ting meer bestaat.
Partijen bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de mogelijkheid daartoe bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere partij gegeven infor­matie onvolledig zou zijn geweest.
#Zij zullen aanzien worden uit onverdeeldheid te zijn getreden betreffende alle lichamelijke roerende goederen door verdeling in natura bij gelijke waarde en zonder opleg.
Iedere partij zal derhalve van nu af vrij kunnen beschik­ken over al de voorwerpen die hij thans bezit, zonder daarvoor nog ooit aan de andere partij afrekening te moeten voorleg­gen.#, onder voorbehoud van wat hierna vermeld wordt:

#Het voertuig
, bouwjaar negentienhonderd
, ingeschreven op naam van
, onder plaat nummer
wordt toebedeeld aan de heer/mevrouw        die eveneens wordt gemachtigd de inschrijving op zijn/haar naam bij de diensten van het Wegverkeer meteen aan te vragen.
#Het autovoertuig
, bouwjaar negentienhonderd
, ingeschreven op naam van
onder plaat nummer
, blijft door hem/haar behouden.
De toebedeling gaat in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen.
B. ONLICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN
1. Financiële rekeningen
De bankrekeningen, depositoboekjes en verder alle financi­ële rekeningen blijven toebe­horen of worden toebe­deeld aan degene op wiens naam ze staan en de liggende gelden aan degene in wiens bezit ze zich bevinden.
## Voor wat betreft de zichtrekening nummer
bij de
op naam van
zijn partijen overeengekomen dat het debet van de rekening thans groot
verder zal worden aangezuiverd door
.
## Van het saldo op de gezamenlijke rekening bij de
met nummer
wordt evenwel een bedrag van
aan de heer/mevrouw
toegekend die hierbij wordt gemachtigd opdracht te geven aan gemelde bank om het hem/haar toekomend bedrag op zijn/haar persoonlijke rekening te laten overschrijven zodra deze akte ondertekend is.
2. Aandelen
De aandelen van
met zetel te
worden wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan
die reeds exclusieve titularis is van de lidmaatschapsrechten.

OF:
De aandelen van
met zetel te
worden zowel wat de lidmaatschapsrechten als wat de vermogenswaarde betreft toebedeeld aan
die hierbij door
wordt gemachtigd om deze wijziging in het aandeelhouderregister van de vennootschap aan te brengen.

OF:
De aandelen
met zetel te
worden toegekend aan
die hiervoor overeenkomstig de bestaande aandeelhoudersovereenkomsten de nodige machtiging heeft bekomen vanwege de raad van bestuur die hiertoe besliste bij beraadslaging van

OF:
De handelszaak in
die de heer
uitbaat te
ingeschreven in het handelsregister te Antwerpen onder nummer
wordt toebedeeld en blijft behouden door
3. Levensverzekeringen
#Partijen verklaren geen levensverzekeringspolissen te hebben afgesloten.
#Voor wat betreft de levensverzekeringen afgesloten bij de
onder polis nummer
, door de heer/mevrouw $ op het hoofd van de heer/mevrouw $ zijn partijen het volgende overeengekomen.
#De heer
heeft op zijn hoofd een gemengd levensverzekeringscontract afgesloten bij de
onder polis nummer
.  De jaarlijkse premie bedraagt
.
Mevrouw
heeft op haar hoofd een gemengd levensverzekeringscontract afgesloten bij de
onder polis nummer
.  Het kapitaal uit te keren bij leven bedraagt ongeveer
De
maandelijks premie bedraagt ongeveer
.
De heer
en mevrouw
zullen ieder betreffende hun polis instaan voor de verdere betaling van de premie.
De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgeving.
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt : bij leven aan de verzekeringsnemer en bij overlijden aan de erfgenamen van de verzekeringsnemer of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde; hij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen.
De heer/mevrouw (andere partij) verklaart af te zien van zijn/haar aanwijzing als begunstigde, zodat de verzekeringsnemer van heden af aan inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.
De heer/mevrouw (andere partij) bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan.
#Voor de werdersamenstelling van het geleende kapitaal van de hierna vermelde lening verleden voor notaris
te $ op $ en tot zekerheid van de gehele of gedeeltelijke terugbetaling ervan, hetzij bij het verstrijken van de leningstermijn, hetzij bij het overlijden van
, indien dit overlijden zou plaatsvinden voor deze datum, heeft
bij deze lening een gemengd levensverzekeringscontract toegevoegd op zijn/haar hoofd afgesloten bij
voor een verzekerd kapitaal van $ frank ( BEF) hetzij $ euro ( EUR) voor een duur van
.
De jaarlijkse/zesmaandelijkse premie van dit contract bedraagt $ euro ( EUR), taksen en belastingen exclusief.
De heer $ zal instaan voor de verdere betaling van de premie uit hoofde van voormelde levensverzekeringspolis door hem onderschreven en op zijn hoofd aangegaan, mits verrekening op de verkoopprijs van de woning te
.
De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot en inpandgave.
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, komen uitsluitend toe als volgt : bij leven aan de verzekeringnemer en bij overlijden aan de erfgenamen van de verzekeringnemer of aan de door hem nog aan te duiden begunstigde;  hij zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen, dit alles onder voorbehoud van de toevoeging van voormeld levensverzekeringscontract aan nagemelde hypothecaire lening, verleden voor notaris $ op $
.
De heer $ verklaart af te zien van haar aanwijzing als begunstigde, zodat de verzekeringsnemer van heden af aan inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.
De heer  $ bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werd betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan.
4.  Schuldsaldoverzekeringen
Tot meerdere waarborg van de terugbetaling van navermelde hypothecaire lening hebben partijen ieder een tijdelijke verzekering tot terugbetaling van het nog verschuldigd kapitaal bij overlijden afgesloten bij de
: het ene op het hoofd van de heer $ onder polisnummer
en het andere op het hoofd van mevrouw $ onder polisnummer
, elk van beide polissen voor een aanvangskapitaal van $ frank ( BEF), hetzij $ euro ( EUR) en voor een duur van $ jaar.
*De premies zijn jaarlijks per $ betaalbaar en bedragen respectievelijk $ euro ( EUR) en $ euro ( EUR) taksen en belastingen inbegrepen.  De laatste vervaldag is op
.
*De eerste premie ten bedrage van $ frank ( BEF) taksen en belastingen inclusief werd betaald op $ negentienhonderd $
De $(aantal) volgende premies van voormeld contract belopen $ frank ( BEF), hzetzij $ euro ( EUR), taksen en belastingen exclusief, en zijn jaarlijks vooraf betaalbaar bij de $ de $ van elk jaar.
#De rechten die krachtens deze polis en overeenkomstig de wet exclusief aan de verzekeringsnemer toekomen, blijven hem/haar zowel gedurende de proeftijd als na de overschrijving van de echtscheiding toebehoren, en met name het recht op afkoop, reductie, voorschot, en inpandgeving.
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de $ (=leningsmaatschappij) overeengekomen uitsluitend dienen tot de (gehele of gedeeltelijke) aflossing van het bij overlijden of bij de eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald; de verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen.
De heer/mevrouw $ (andere partij) verklaart af te zien van haar/zijn aanwijzing als begunstigde van het overschot, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.
De heer/mevrouw $ (andere partij) bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan.
#Partijen zijn overeengekomen dat $de heer/mevrouw $ zal instaan voor de verdere afbetaling van voormelde hypothecaire lening.
Te dien einde zal hij/zij zijn/haar levensverzekeringspolis verhogen zodat het saldo nog verschuldigd op de lening aan de
hierdoor volledig gedekt wordt.
De polis onderschreven door mevrouw/de heer
mag worden stopgezet en de afkoopwaarde van deze polis mag uitgekeerd worden aan de heer/mevrouw
die dit bedrag kan aanwenden voor de betaling van de meerpremie die zij aan de NV  $ zal verschuldigd zijn ingevolge verhoging van de polis op zijn/haar naam.
De verzekeringsprestaties die tijdens de proeftijd of na de overschrijving van de echtscheiding opeisbaar worden, zullen zoals met de $ (=leningsmaatschappij) overeengekomen uitsluitend dienen tot de (gehele of gedeeltelijke) aflossing van het bij overlijden of bij de eindtermijn van de leningsovereenkomst verschuldigde bedrag; voor het saldo komen partijen overeen dat dit aan de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen zal worden uitbetaald; de verzekeringsnemer zal de verzekeraar van de nieuwe aanwijzing op de hoogte brengen.
De heer/mevrouw $ (andere partij) verklaart af te zien van haar/zijn aanwijzing als begunstigde van het overschot, zodat de verzekeringsnemer van heden af inderdaad vrij is een andere begunstigde aan te wijzen.
De heer/mevrouw $ (andere partij) bevestigt dat de premies die tot heden voor deze levensverzekering werden betaald geen recht op vergoeding verlenen, daar ze niet kennelijk de mogelijkheid van het gemeenschappelijk vermogen te boven zijn gegaan.
Pensioensparen
Voor wat betreft het pensioensparen bij de NV
onder pensioenspaarrekeningnummer
door
, zijn partijen overeengekomen dat de heer/mevrouw
deze rekening wordt toebedeeld.
C.  SCHULDEN
l.  Hypothecaire en niet hypothecair gewaarborgde schulden
#Partijen verklaren geen hypothecaire noch onderhandse schulden te hebben.
A) Hypothecair gewaarborgde schuld
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris
te
op
hebben partijen een hypothecair krediet aangegaan bij de
 en dit voor een duur van
met ingang van
.
Tot zekerheid van de terugbetaling van dit krediet werd een hypotheek groot van
in hoofdsom en en
voor bijhorigheden, gevestigd op het hierna beschreven eigendom te
#Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
negentienhonderd
hebben partijen een hypothecaire lening aangegaan bij
en dit voor een duur van
jaar met ingang van
.
Tot zekerheid van de terugbetaling van dit krediet werd een hypotheek groot
frank (
BEF) in hoofdsom en
frank (
BEF) voor bijhorigheden, gevestigd op het hierna beschreven eigendom te
.
Partijen hebben op
negentienhonderd
een optie tot aankoop verleend met betrekking tot de woning te
en verklaren de verkoopopbrengst bij voorrang aan te zullen wenden voor de terugbetaling van voormelde hypothecaire lening aangegaan bij
.
Voor wat betreft de verdere afbetaling van de hypothecaire lening aangegaan bij zijn partijen overeengekomen dat deze lening tot aan de verkoop van de woning te verder zal afbetaald worden door de heer
, mits verrekening bij de verdeling van de verkoopprijs tussen partijen na verkoop.
#Gedurende de periode dat partijen de eigendommen te
en te
in onverdeeldheid zullen behouden zal de heer / mevrouw
zorg dragen voor de verdere afbetaling van de kredieten aangegaan bij de NV
, zoals hoger gezegd.
Deze hypothecair gewaarborgde kredieten zullen alleszins tot aan de verkoop van de
eigendommen te
geheel en uitsluitend gedragen en betaald worden door de heer/mevrouw
. Hij/Zij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden.  Hij/Zij staat eveneens in voor de betaling van de nog verschuldigde levensverzekeringspremies voor schuldsaldoverzekeringspolissen, zoals hoger vermeld.
Partijen zijn overeengekomen dat de afbetalingen die de heer/ Mevrouw doet voor
hogervermelde kredieten niet verrekenbaar zijn op de verkoopopbrengsten van de
eigendommen te
.
B) niet hypothecair gewaarborgde schuld
1) Partijen hebben een autofinanciering aangegaan bij
op
voor een bedrag in hoofdsom van
, met lastenpercentage groot
.  Deze autofinanciering is terugbetaalbaar bij middel van
maandelijkse aflossingen van ieder
, betaalbar de
van iedere maand en waarvan de eerste betaling werd uitgevoerd op
en zo ononderbroken tot op heden.
Op het ontleend bedrag van
, blijft thans nog verschuldigd:
.
2) Partijen hebben bij onderhandse akte van
een renteloze lening van
aangegaan bij de ouders van
te weten de echtgenoten
, lening terugbetaalbaar gesteld naar eigen vermogen van de schuldenaars.
Partijen komen overeen de woning te
binnen de kortst mogelijke tijd te verkopen en de verkoopopbrengst bij voorrang aan te
wenden voor de terugbetaling van voormelde hypothecaire lening aangegaan bij de
. Tot aan de verkoop en betaling van de koopprijs zullen partijen de lening verder
gezamenlijk blijven aflossen, ieder voor de helft.
Het saldo van deze verkoopopbrengst zal vervolgens aangewend worden om voormelde
persoonlijke lening aangegaan bij de ouders, respectievelijk schoonouders
terug te betalen.
De autofinanciering afgesloten bij voornoemde vennootschap
zal verder worden terugbetaald door
.
3)Bij onderhandse akte van
hebben partijen bij
een onderhandse lening afgesloten van
frank, voor (doel)

. Deze lening werd afgesloten voor een termijn van
jaar en brengt een intrest op van
procent 's jaars.  Deze lening is terugbetaalbaar bij middel van
maandelijkse aflossingen van
frank.  De eerste betaling werd uitgevoerd op
, en zo ononderbroken tot op heden.
Op deze lening is thans nog verschuldigd:

# Mevrouw
heeft bij "Neckerman De Kataloog" onder klantnummer
verscheidene artikelen op afbetaling gekocht voor een totaal bedrag van ongeveer
Mevrouw
zal instaan voor de aanzuivering van haar klantenrekening bij Neckerman De Kataloog.
Partijen hebben een kaskrediet aangegaan bij
onder rekeningnummer
voor een toegelaten dispositie van
duizend frank
Dit krediet werd nagenoeg volledig opgenomen.
#Voor wat betreft de hypothecaire lening aangegaan bij
: deze zal voortaan geheel en uitsluitend gedragen en betaald worden door
.  Zij/Hij staat in voor de verdere aflossing ervan in kapitaal, intresten en aanhorigheden.
Zij staat eveneens in voor de betaling van de nog verschuldigde levensverzekeringspremiën
hoofdens schuldsaldoverzekeringspolis hoger vermeld.
Voor wat betreft de autofinanciering afgesloten bij de
: deze financiering zal verder worden terugbetaald door
.
#De heer/Mevrouw neemt op zich de verplichting van zodra als mogelijk al het nodige te doen om de heer/mevrouw te ontlasten van zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit voormelde
akte ten overstaan van
, # als van deze voortvloeiend uit de persoonlijke lening aangegaan bij de NV
, dit alles onder voorbehoud van hetgeen hierna gezegd sub C #5.

2.  Huurovereenkomst
## De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van de woning,
afgesloten door
worden uitsluitend toegekend aan
met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg.
## De rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst van het
te
, afgesloten door beide partijen worden uitsluitend toegekend aan
met inbegrip van de rechten verbonden aan de gestelde huurwaarborg en dit vanaf het
ogenblik dat
elders gaat wonen.

3.  Verzekeringspremies
## De brandverzekeringspremies betreffende de woning gelegen te
worden vanaf de eerstvolgende vervaldag gedragen door de heer
# mits verrekening op verkoopprijs, en deze betreffende de woning gelegen te
worden vanaf de eerstvolgende vervaldag gedragen door mevrouw
.
## De brandverzekeringspremies betreffende de woning gelegen te
worden tot het ogenblik dat
elders gaat wonen gedragen door beide partijen, ieder voor de helft; van zodra
de woning zal verlaten hebben door
.
De brandverzekeringspremies betreffende de woning die door $de heer/mevrouw $ zal gehuurd worden, worden gedragen door $zelfde

4.  Inkomstenbelastingen
#Op de inkomsten die nog gezamenlijk belastbaar zijn, zullen de belastingen of het saldo daarvan, na aanrekening van de voor leder der echtgenoten betaalde voorheffingen en voorafbetalingen, worden gedragen als volgt: ieder echtgenoot betaalt de aanslag op de door hem of haar verkregen inkomsten alsof deze inkomsten afzonderlijk werden belast.  Indien hierop nog een supplement verschuldigd is, wordt dit evenredig tussen hen omgeslagen, behalve het supplement dat verschuldigd is wegens ontoereikende voorafbetalingen.  Ingeval van teruggave geschiedt deze eveneens verhoudingsgewijs.
#Nog verschuldigde belastingen zullen worden betaald door degene op wiens naam ze zijn ingekohierd.
#De belastingen verschuldigd op de inkomsten tot en met het jaar tweeduizend en $, aanslagjaar tweeduizend en $
, zullen betaald en gedragen worden door #beide partijen, ieder voor de helft. 
Op de inkomsten vanaf het jaar tweeduizend en $, aanslagjaar tweeduizend en $
, zullen de belastingen of het saldo daarvan, na aanrekening van de voor ieder der echtgenoten betaalde voorheffingen en voorafbetalingen, worden gedragen als volgt: ieder echtgenoot betaalt de aanslag op de door hem of haar verkregen inkomsten alsof deze inkomsten afzonderlijk werden belast.  Indien hierop nog een supplement verschuldigd is, wordt dit evenredig tussen hen omgeslagen, behalve het supplement dat verschuldigd is wegens ontoereikende voorafbetalingen.  Ingeval van teruggave geschiedt deze eveneens verhoudingsgewijs.
#Op de inkomsten die nog gezamenlijk belastbaar zijn, zullen de belastingen of het saldo daarvan, na aanrekening van de voor ieder der echtgenoten betaalde voorheffingen en voorafbetalingen, worden gedragen als volgt: tot en met het aanslagjaar tweeduizend en $, inkomsten tweeduizend en $ : ieder de helft en vanaf het aanslagjaar tweeduizend en $ inkomsten tweeduizend en $ betaalt ieder echtgenoot de aanslag op de door hem of haar verkregen inkomsten alsof deze inkomsten afzonderlijk werden belast.  Indien hierop nog een supplement verschuldigd is, wordt dit evenredig tussen hen omgeslagen, behalve het supplement dat verschuldigd is  wegens ontoereikende voorafbetalingen.  Ingeval van teruggave geschiedt deze eveneens verhoudingsgewijs.
#Op de inkomsten die nog gezamenlijk belastbaar zijn, zullen de belastingen of het saldo daarvan, na aanrekening van de voor ieder der echtgenoten betaalde voorheffingen en voorafbetalingen, worden gedragen als volgt: tot en met het aanslagjaar tweeduizend en $, inkomsten tweeduizend en $ door $ en vanaf het aanslagjaar tweeduizend en $, inkomsten tweeduizend en $, en volgende zal iedere partij de aanslag op de door hem of haar verkregen inkomsten betalen alsof deze inkomsten afzonderlijk werden belast.  Indien hierop nog een supplement verschuldigd is, wordt dit evenredig tussen hen omgeslagen, behalve het supplement dat verschuldigd is wegens ontoereikende voorafbetalingen.  Ingeval van teruggave geschiedt deze eveneens verhoudingsgewijs.
### De echtgenoten
verklaren reeds geruime tijd feitelijk gescheiden te leven en dat zij dienvolgens vanaf
aanslagjaar tweeduizend en $, inkomsten tweeduizend en $ afzonderlijk belast worden.
Voor wat betreft aanslagjaar tweeduizend en $, inkomsten tweeduizend en $, werden de verschuldigde belastingen door de bevoegde diensten, volgens hun verklaring, als volgt opgesplitst: $ euro (  EUR) ten laste van de heer $ en $ euro ( EUR) ten laste van mevrouw $
. Mevrouw $ verklaart het door haar verschuldigde bedrag te hebben vereffend.  De heer $ verklaart verder te zullen instaan voor de betaling van voormeld bedrag van $ euro ( EUR), waarvoor hij een afbetalingsplan heeft bekomen.
5.  Geen uitwerking tegenover derden
Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de andere verleent voor het geval hij of zij tot betaling zou worden aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst ten laste van de andere is gelegd.
Partijen verklaren geen andere schulden te hebben, onder het gebruikelijk voorbehoud van eventueel nog verschuldigde belastingen.
D.  ONROERENDE GOEDEREN
## (als echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding van goederen en één van de echtgenoten heeft inbreng gedaan in de beperkte gemeenschap)
BESCHRIJVING
¤Goed¤

Eigendomsaanhaling
¤Oorsprong¤
Voorschreven eigendom hoort toe aan voornoemde
, ingevolge aankoop voor haar huwelijk van
, krachtens akte verleden voor notaris
op
, overgeschreven op het
hypotheekkantoor te Antwerpen op
daarna, deel
nummer
De echtgenoten
zijn gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen bij akte verleden voor ondergetekende notaris op
, overgeschreven op het hypotheekkantoor te
op
deel
nummer
Aan dit stelsel hebben partijen een gemeenschap toegevoegd beperkt tot de inbreng van voorschreven appartement onder de opschortende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden.
#Partijen verklaren geen onroerende goederen te bezitten noch gemeenschappelijk, noch in onverdeeldheid, noch ten persoonlijke titel.
1.Eigen onroerend goed
Het onroerend goed te
dat persoonlijk toebehoort aan de heer/mevrouw
blijft zijn/haar persoonlijke eigendom.
1.Goederen aangekocht door de gemeenschap
Beschrijving

Eigendomsaanhaling

## Behoud van onverdeeldheid
Het onroerend goed te
,hoger omschreven, wordt niet verdeeld, noch toebedeeld.
Partijen komen overeen het goed in onverdeeldheid te houden tot aan de verkoop ervan, waartoe ze besloten hebben en waarvoor ze de nodige opdrachten hebben gegeven. # en waarvoor inmiddels reeds een verkoopbelofte werd ondertekend zoals hoger gezegd.
Alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremie, de onroerende voorheffing, #verdere betaling van de intresten op de hoger aangehaalde lening bij de
worden tot aan de verkoop ervan gedragen door de heer/mevrouw #mits verrekening op de verkoopprijs.
Alle lasten en kosten die de onroerende goederen bezwaren, met inbegrip van de onderhoudskosten, evenals de onroerende voorheffing, worden tot aan de verkoop ervan gedragen door beide partijen, ieder voor de helft, onder voorbehoud van hetgeen hierna gezegd in verband met de kleine herstellingskosten en onderhoudskosten aan de woning te die normaliter lastens de gebruiker-huurder vallen en die door
uitsluitend zullen gedragen worden als gebruikster van het pand.
De te bekomen verkoopprijs zal aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld die het bezwaart en van de andere schulden die er verband mee houden, met inbegrip van de kosten die verband houden met het te koop stellen van het onroerend goed evenals met de kosten van opheffing van de hypothecaire inschrijving.
Het saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft.
Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft.
Bij de aanzuivering van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten worden afgekocht en de afkoopwaarden zullen bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld.
#Tot mevrouw/de heer
het pand verlaat en dit uiterlijk binnen de twee maanden vanaf heden hebben beide partijen er het genot van en staan zij beiden in, ieder voor de helft, voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het klein onderhoud; zo de heer/mevrouw vervolgens het huis alleen blijft bewonen tot aan de verkoop ervan is hij voor dit uitsluitend genot geen vergoeding verschuldigd en zal hij zelfde kosten alleen voor zijn rekening nemen.  Verder zullen beide partijen tot aan de verkoop samen blijven instaan voor alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en alle herstellingskosten evenals van de brandverzekeringspremie.
Zoals voormeld zal de verkoopprijs na aftrek van de kosten van het tekoopstellen en doorhaling van de inschrijving, vooreerst aangewend worden tot aanzuivering van de hypothecaire schuld jegens de nv
# en vervolgens van de persoonlijke lening aangegaan bijen vereffening van eventuele bevoorrechte niet hypothecair gewaarborgde schulden.
Het eventuele saldo van de prijs komt ten goede aan beide partijen, ieder voor de helft.
Indien de prijs ontoereikend is om alle schulden te betalen, wordt het negatief saldo gedragen door beide partijen, ieder voor de helft.
Bij de aanzuivering van de hypothecaire schuld zullen de levensverzekeringscontracten bij de nv
worden afgekocht en de afkoopwaarden zullen bijgevolg in mindering komen van de openstaande schuld.
Partijen komen overeen het goed in onverdeeldheid te houden voor een termijn van vijf (5) jaar, ingaand op $
Na het verstrijken van deze periode kan iedere partij de gedwongen verkoop van het
onroerend goed vorderen, onverminderd hun recht om de overeenkomst van onverdeeldheid te verlengen of andere schikkingen in onderling overleg te treffen.
OF:
Partijen komen overeen het goed in onverdeeldheid te houden, en wensen aan de periode van onverdeeldheid geen andere eindtermijn te stellen, dan het ogenblik waar ze in onderling overleg zullen beslissen om uit onverdeeldheid te treden en het ogenblik waarop mevrouw/de heer #
zich elders gaat vestigen en niet langer gebruik maakt van het haar/hem hierna toe te kennen recht van genot en gebruik van dit onroerend goed.
Partijen bevestigen door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de draagwijdte van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek dat vijf (5) jaar als uiterste termijn voor een dergelijke overeenkomst stelt, zodat ieder van hen, ongeacht de hoger vermelde intentieverklaring, zich op deze wetsbepaling zal kunnen beroepen na afloop van een termijn van vijf (5) jaar, die zal ingaan op heden.
Regeling met betrekking tot het genot
Vanaf heden en zolang de onverdeeldheid duurt, wordt het uitsluitend genot van het onroerend goed toegekend aan mevrouw/de heer
; zij/hij zal dan ook alleen alle daden van behoud en louter beheer in verband met dit goed stellen, met uitsluiting van de heer/mevrouw
Zij/Hij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding aan de onverdeeldheid of aan de heer/mevrouw
verschuldigd, doch kan alleen persoonlijk en met hen die van haar/zijn gezin deel uit maken, van dit recht van genot gebruik maken, en ze/hij kan het recht noch aan derden afstaan, noch krachtens dit recht enige verhuring van het geheel of een deel van het onroerend goed toestaan.
## Alle lasten en kosten die het onroerend goed bezwaren, met inbegrip van de onderhouds- en alle herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremies en de onroerende voorheffing worden gedragen door mevrouw/de heer
## Wat betreft de grote herstellingswerken aan hiernagemelde woning, deze zullen gedragen worden door beide partijen en ieder voor de helft.
## Wat betreft de kleine herstellingswerken en onderhoudskosten (hiermede wordt bedoeld deze die normaliter lastens de gebruiker-huurder vallen), deze zullen gedragen worden door
Verder zullen de gewone onderhouds- en herstellingskosten, evenals de brandverzekeringspremies en de onroerende voorheffing worden gedragen door
#Vanaf heden en zolang de onverdeelheid duurt, blijft het genot van het
te
toegekend aan beide partijen; zij zullen samen alle daden van behoud en beheer in verband met dit goed stellen en er beiden alle lasten en kosten van dragen zonder onderscheid ieder voor de helft.
Beëindiging van de onverdeeldheid
De onverdeeldheid zal een einde nemen, hetzij door toebedeling van het onroerend goed aan één van de deelgenoten, hetzij door verkoop of veiling.
Bij toebedeling zullen partijen in onderling overleg de voorwaarden daarvan bepalen en bij gebrek aan overeenkomst zal tot veiling worden overgegaan.
## Toebedeling onroerend goed
Voormeld onroerend goed te
wordt toebedeeld aan de heer/mevrouw

Bedingen en voorwaarden voor de toebedeling
Het eigendom wordt aan de #heer /mevrouw # toebedeeld onder de wettelijke vrijwaring,
die krachtens de artikelen 883 en volgende van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd is.  In
het bijzonder verklaart # mevrouw /de heer # dat het goed vrij is en niet bezwaard met enige
schuld, voorrecht, hypotheek of overschrijving, behalve de inschrijving genomen op het
hypotheekkantoor te
, op
negentienhonderd
deel
nummer
in het voordeel van
krachtens akte van #krediet/lening verleden voor notaris
te
op
negentienhonderd
, voor een oorspronkelijk bedrag van
frank ( BEF) in hoofdsom.
Het eigendom wordt toebedeeld in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg voor de opgegeven afmetingen of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, alle gemeenschappen en alle erfdienstbaarheden.
#Voor wat betreft de erfdienstbaarheden wordt verwezen naar hoger vermelde akte van aankoop verleden voor notaris
te
op
negentienhonderd
.
#Voor wat betreft de erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de statuten van voormeld
appartementsgebouw opgemaakt door notaris
te
op
,overgeschreven op het
hypotheekkantoor te
op
daarna, deel
nummer
.

De #heer/mevrouw # verklaart in het bezit te zijn van het afschrift van voormelde akte en de inhoud van zelfde akte te kennen.  Zij/Hij ontslaat ondergetekende notaris er alhier verdere aanhaling van te doen.
De heer/Mevrouw zal alle rechten en verplichtingen in die akte bedongen, naleven.
#De heer/mevrouw # zal eveneens alle besluiten genomen door de algemene vergadering der medeeigenaars naleven.
De heer/mevrouw # wordt in alle rechten en plichten van partijen gesteld voor wat betreft deze erfdienstbaarheden, evenals voor alle stedenbouwkundige voorschriften, beschermings-of onteigeningsbesluiten die met betrekking tot het eigendom zouden worden getroffen en zal uit hoofde daarvan geen verhaal uitoefenen tegen #de heer/mevrouw.
De heer/mevrouw # wordt eigenaar vanaf
Hij/Zij heeft er reeds het uitsluitend genot van en is voor de periode die loopt vanaf de ondertekening van deze akte tot aan de eigendomsaanwijzing geen vergoeding voor dit exclusief genot verschuldigd.
OF:
De heer/mevrouw $ wordt eigenaar vanaf heden en verkrijgt het genot door het ontvangen van de huur vanaf de eerstkomende vervaldag.
Partijen verklaren dat het betreffende goed verhuurd is.
De heer/mevrouw $ neemt de huurovereenkomsten, ook de mondelinge, over, en treedt in de rechten en plichten van de partijen, onverminderd de rechten die hij als verkrijgen kan doen gelden krachtens de wet of krachtens die overeenkomsten.
Om het vrij gebruik van het eigendom te verkrijgen moet verkrijgen de nodige regelingen met de huurders treffen, of op eigen kosten alle formaliteiten vervullen, zonder tussenkomst van de heer/mevrouw $ noch verhaal tegen hem/haar, en derwijze dat de huurders van hem/haar geen schadevergoeding kunnen eisen.
OF:
De heer/mevrouw wordt eigenaar vanaf het definitief worden van de echtscheiding door overschrijving in de registers van de bevoegde burgerlijke stand.
Hij/Zij verkrijgt er het genot van, van zodra de heer/mevrouw $ die het pand thans nog betrekt dit verlaat en uiterlijk bij het definitief worden van de echtscheiding.
Tot de heer/mevrouw het pand verlaat, hebben zij er het uitsluitend genot van en staan zij in voor de kosten van het gebruik, deze van verbruik van gas, water en elektriciteit en deze van het kleine onderhoud.
Hij/Zij is voor dit uitsluitend genot geen vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap (onverdeeldheid), noch aan de heer/mevrouw
Vanaf de ingenottreding is de heer/mevrouw
gehouden de bestaande brandverzekeringspolissen voort te zetten, en de onroerende voorheffing en andere belastingen en taksen die op het eigendom betrekking hebben (alsmede van het aandeel in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw), (grond alsmede de belasting op de niet bebouwde percelen) te betalen.
## Tot zolang de heer
het huis te
nog blijft betrekken en dit uiterlijk tot
negentienhonderd blijven alle kosten eigen aan het gebruik, namelijk deze van verbruik van gas, water en elektriciteit, evenzo deze van het kleine onderhoud, alsmede alle andere kosten en lasten zo onder meer onroerende voorheffing voor gemene rekening.
## Mevrouw
is voor het uitsluitend genot dat zij van de woning bekomt vanaf het ogenblik dat de heer het pand heeft verlaten tot op datum van overschrijving van de echtscheiding geen vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap, noch aan de heer

#De heer/mevrouw
is gehouden de bestaande brandverzekeringspolis verder te zetten.  Insgelijk vanaf datum dat zij er het exclusief genot van zal hebben bekomen, zal zij alleen instaan voor de betaling van de onroerende voorheffing, alsmede van alle andere lasten en taksen die op het eigendom drukken.

Opleg
Transactioneel en bij wijze van dading, voor de wederzijdse roerende en onroerende toebedelingen en tot slot van alle rekeningen en vorderingen tussen partijen zal de heer/mevrouw
aan mevrouw/de heer een opleg betalen, forfaitair vastgesteld op
#, betaalbaar binnen de twee maanden na de overschrijving van het vonnis van echtscheiding bij wederzijdse toestemming in het daartoe bestemd register van de burgerlijke stand.
#, betaalbaar als volgt:
- $ euro ( EUR) bij de ondertekening van de regelingsakte;
- $ maandelijkse stortingen van $ euro ( EUR) waarvan de eerste betaling zal dienen te geschieden de dag van uitspraak van de echtscheiding en zo vervolgens de eerste van iedere volgende maand tot volledige vereffening.
Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een intrest op de vervallen bedragen verschuldigd zijn, berekend aan een rentevoet van tien procent (10 %) per jaar, te betalen per dag vertraging vanaf de derde dag na de vervaldag tot de dag van effectieve betaling.
#Tot waarborg van betaling van deze opleg en met uitsluiting van iedere andere geldelijke verbintenis die nog moet worden uitgevoerd zal de Hypotheekbewaarder, die erom wordt verzocht, ambtshalve inschrijving nemen bij de overschrijving van deze akte.  Hij wordt er uitdrukkelijk van ontslaan inschrijving te nemen voor enige andere geldelijke verbintenis die uit deze akte blijkt.  Deze hypotheek waarborgt de betaling van de opleg groot $ euro ( EUR) en van de intrest waarvan de wet de rang waarborgt.
Deze hypotheek waarborgt de betaling van de opleg groot $ euro ( EUR) en van de intrest waarvan de wet de rang waarborgt.
#Deze toebedeling geschiedt ten transactionele titel zonder dat enige opleg verschuldigd is door één van de partijen.
#Partijen verklaren derhalve niets meer te vorderen te hebben noch van de huwgemeenschap noch van elkaar.
Ontslag van ambtshalve inschrijving
De Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte, partijen behouden wederzijds het recht voor conventionele inschrijving te nemen zo nodig.
4.  Pro fisco
Ik notaris, heb partijen artikel 203, eerste lid van het wetboek van Registratierechten voorgelezen als volgt : "Ingeval van bewimpeling aangaande de prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht.  Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."
Voor de heffing van de registratierechten verklaren partijen de waarde van het toebedeelde onroerend goed te schatten op $ euro ( EUR).
E.  DRAAGWIJDTE EN UITWERKING
In afwijking van artikel 1304 van het Gerechtelijk Wetboek wordt tussen partijen overeengekomen dat huidige regeling zal terugwerken tot op heden.
Mits al wat voorafgaat #en onder voorbehoud van hetgene hoger gezegd, bevestigen partijen van mekaar niets meer te vorderen of te eisen te hebben noch uit hoofde van hun huwelijksvermogenstelsel, dat door de echtscheiding door onderlinge toestemming zal worden ontbonden, noch uit hoofde van andere vorderingen of aanspraken jegens mekaar, # behoudens de betaling van voormelde opleg, ## onder voorbehoud van hetgene hoger gezegd (onder meer betalen van opleg, afgifte van ..., enzovoort).  Partijen bevestigen tevens uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan het opmaken van enige vergoedingsrekening tussen hen.
F.  OVERLEVINGSRECHTEN
Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden voor het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, komen partijen overeen dat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende geen enkel recht zal kunnen laten gelden.
Zij verzaken tevens wederkerig, aan de voordelen waarop de langstlevende van hen aanspraak kan maken krachtens hun huwelijkscontract.
Zij verklaren te weten dat deze verzaking evenwel krachtens de wet slechts dwingende uitwerking heeft bij het definitief worden van de echtscheiding.
Zij verzaken tevens met ingang van heden aan de wederzijdse schenkingen gedaan bij akten verleden voor notaris # te op negentienhonderd
OF:
Voor het geval één der echtgenoten zou overlijden voor het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken, komen partijen overeen dat de langstlevende in de nalatenschap van de eerststervende alle erfrechten kan uitoefenen hem of haar door de wet toegekend (artikel 745 bis en 915 bis van het Burgerlijk Wetboek).
III. OVEREENKOMST VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
A.  VERBLIJFPLAATS
#Tijdens de proeftijd zal de heer
verblijven te
en mevrouw
te
#Tijdens de proefperiode en dit gedurende maximum twee maanden te rekenen vanaf heden, zullen beide partijen verblijven te
. De heer/Mevrouw
zal vervolgens woonst kiezen en verblijven te
.
#De heer
zal de gezinswoning te
dien te verlaten uiterlijk voor

Hij/Zij zal vervolgens tijdens de proeftijd woonst kiezen en verblijven te
Mevrouw
zal tijdens de proeftijd verblijven te
.
Partijen komen overeen dat deze verblijfplaats in de loop van de procedure gewijzigd zal kunnen worden mits de partij die verhuist ondergetekende notaris hierover tijdig bericht, zodat de nodige formaliteiten ter Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de procedure werd ingeleid, kunnen worden vervuld.
B.  $KIND / KINDEREN
MEERDERJARIG KIND
De voornoemde #zoon/dochter
is meerderjarig zodat voor haar/hem geen regeling inzake uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon, het beheer van zijn goederen en vertegenwoordigingsbevoegdheid, evenals inzake het recht op persoonlijk contact dient uitgewerkt te worden.
De zoon/ De dochter is evenwel nog niet in staat om in eigen levensbehoeften te voorzien, zodat hierna een regeling wordt uitgewerkt inzake bijdrage in zijn/haar levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding.
1.Uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon van de minderjarige kinderen, beheer van hun goederen en vertegenwoordigingsbevoegdheid
GEZAMELIJKE UITOEFENING (ALGEMENE REGEL) EEN KIND
@ Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de mogelijkheid van de algemene regel af te wijken en een exclusieve uitoefening van het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van het kind, uit te werken, hebben voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk geopteerd voor de gezamenlijke uitoefening van dit gezag en beheer, het zogenaamde co-ouderschap.  De echtgenoten verlangen beiden, niettegenstaande de voorgenomen scheiding, dat hun kind, met zijn beide ouders zoveel mogelijk evenwaardige banden van affectie zou bewaren en dat de verhouding van hun kind met zijn ouders zo dicht mogelijk zou aansluiten bij deze van een werkelijk gezin.
Dit betekent dat alle beslissingen over de opvoeding zoals schoolkeuze, keuze van voort te zetten studies, de opleiding en ontspanning, de godsdienstkeuze en -beleving en de gezondheid van het kind verder door beide ouders gezamenlijk worden genomen.  Beide ouders zullen ook overeenkomstig artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek, het genot over de goederen van hun kind hebben tot aan diens meerderjarigheid.
Iedere ouder wordt ten opzichte van derden te goeder trouw, geacht te handelen met instemming van de andere ouder, wanneer hij alleen een handeling stelt die met het gezag over de persoon van het kind verband houdt, of een daad van beheer over de goederen van het kind stelt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld inzake orgaantransplantatie.
Tijdens de perioden waarin het kind bij één ouder verblijft, oefent die ouder evenwel alléén alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en de zorgen over het kind.
KINDEREN
@ Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de mogelijkheid van de algemene regel af te wijken en een exclusieve uitoefening van het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen, uit te werken, hebben voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk geopteerd voor de gezamenlijke uitoefening van dit gezag en beheer, het zogenaamde co-ouderschap.  De echtgenoten verlangen beiden, niettegenstaande de voorgenomen scheiding, dat hun kinderen, met hun beide ouders zoveel mogelijk evenwaardige banden van affectie zou bewaren en dat de verhouding van hun kinderen met hun ouders zo dicht mogelijk zou aansluiten bij deze van een werkelijk gezin.
Dit betekent dat alle beslissingen over de opvoeding zoals schoolkeuze, keuze van voort te zetten studies, de opleiding en ontspanning, de godsdienstkeuze en -beleving en de gezondheid van de kinderen verder door beide ouders gezamenlijk worden genomen.  Beide ouders zullen ook overeenkomstig artikel 384 van het Burgerlijk Wetboek, het genot over de goederen van hun kinderen hebben tot aan hun meerderjarigheid.
Iedere ouder wordt ten opzichte van derden te goeder trouw, geacht te handelen met instemming van de andere ouder, wanneer hij alleen een handeling stelt die met het gezag over de persoon van de kinderen verband houdt, of een daad van beheer over de goederen van de kinderen stelt, behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen.
Tijdens de perioden waarin de kinderen bij één ouder verblijft, oefent die ouder evenwel alléén alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en de zorgen over de kinderen.
EXCLUSIEVE UITOEFENING DOOR EEN OUDER
EEN KIND
Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de algemene regel van de gezamenlijke uitoefening door beide ouders van het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van het kind, het zogenaamde co-ouderschap, opteren voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk voor de exclusieve uitoefening van dit gezag en beheer.
Het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van het kind worden zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding door de #moeder/vader uitgeoefend.  Dit houdt in dat alleen de #moeder/vader de beslissingen neemt betreffende gezondheid, opvoeding, opleiding en ontspanning van het kind, de oriëntatie van de studies, de reizen en studieverblijven in het buitenland en de godsdienstige keuze.  Daarnaast heeft de #moeder/vader ook het beheer over de goederen van het kind, treedt #zij/hij op als vertegenwoordiger en heeft het genot van de goederen.
De #vader/moeder behoudt het recht op persoonlijk contact met het kind, dat hij/zij met name zal uitoefenen tijdens de perioden waarin het kind bij #hem/haar verblijft.  Tijdens deze perioden oefent deze ouder alléén alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en zorgen over het kind.  Deze ouder houdt eveneens contact met het kind via telefoon of per briefwisseling, wanneer hij of het kind dit wensen.  Deze ouder kan desgevallend bij de #moeder/vader of bij derden alle nuttige informatie over het kind inwinnen, en zich eventueel in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank wenden.
De #moeder/vader verbindt zich ertoe de #vader/moeder ter dege te informeren over alles wat het kind aanbelangt, teneinde het contact tussen het kind en de #vader/moeder altijd in een zo sereen mogelijke sfeer te laten verlopen, gelet op het belang daarvan voor het kind zelf, dat moet opgroeien in eerbied en genegenheid voor en van zijn beide ouders.
KINDEREN
Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de algemene regel van de gezamenlijke uitoefening door beide ouders van het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen, het zogenaamde co-ouderschap, opteren voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk voor de exclusieve uitoefening van dit gezag en beheer.
Het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen worden zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding door de #moeder/vader uitgeoefend.  Dit houdt in dat alleen de #moeder/vader de beslissingen neemt betreffende gezondheid, opvoeding, opleiding en ontspanning van de kinderen, de oriëntatie van de studies, de reizen en studieverblijven in het buitenland en de godsdienstige keuze.  Daarnaast heeft de #moeder/vader ook het beheer over de goederen van de kinderen, treedt #zij/hij op als vertegenwoordiger en heeft het genot van de goederen.
De #vader/moeder behoudt het recht op persoonlijk contact met de kinderen, dat hij/zij met name zal uitoefenen tijdens de perioden waarin de kinderen bij #hem/haar verblijven.  Tijdens deze perioden oefent deze ouder alléén alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagelijkse opvoeding van en zorgen over de kinderen.  Deze ouder houdt eveneens contact met de kinderen via telefoon of per briefwisseling, wanneer hij of de kinderen dit wensen.  Deze ouder kan desgevallend bij de #moeder/vader of bij derden alle nuttige informatie over de kinderen inwinnen, en zich eventueel in het belang van de kinderen tot de jeugdrechtbank wenden.
De #moeder/vader verbindt zich ertoe de #vader/moeder terdege te informeren over alles wat de kinderen aanbelangt, teneinde het contact tussen de kinderen en de #vader/moeder altijd in een zo sereen mogelijke sfeer te laten verlopen, gelet op het belang daarvan voor de kinderen zelf, die moeten opgroeien in eerbied en genegenheid voor en van hun beide ouders.

EXCLUSIEVE UITOEFENING MITS OVERLEG OVER BEPAALDE ZAKEN
Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de algemene regel van de gezamenlijke uitoefening door beide ouders van het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van #de kinderen/het kind, het zogenaamde co-ouderschap, opteren voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk voor de exclusieve uitoefening van dit gezag en beheer, behoudens overleg over belangrijke beslissingen.
Het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van #de kinderen/het kind worden zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding door de #moeder/vader uitgeoefend.  Dit houdt in dat alleen de #moeder/vader de beslissingen neemt betreffende gezondheid, opvoeding, opleiding en ontspanning van #de kinderen/het kind, behoudens de hierna vermelde belangrijke beslissingen.  Daarnaast heeft de #moeder/vader ook het beheer over de goederen van #de kinderen/het kind, treedt #zij/hij op als vertegenwoordiger en heeft het genot van de goederen.
De #vader/moeder behoudt het recht op persoonlijk contact met #de kinderen/het kind, dat hij/zij met name zal uitoefenen tijdens de perioden waarin #de kinderen/het kind bij #hem/haar #verblijven/verblijft.  Tijdens deze perioden oefent deze ouder alléén alle bevoegdheden uit met betrekking tot de dagdagelijkse opvoeding van en zorgen over #de kinderen/het kind.  Deze ouder houdt eveneens contact met #de kinderen/het kind via telefoon of per briefwisseling, wanneer hij of #de kinderen/het kind dit wensen.  Deze ouder kan desgevallend bij de #moeder/vader of bij derden alle nuttige informatie over #de kinderen/het kind inwinnen, en zich eventueel in het belang van #de kinderen/het kind tot de jeugdrechtbank wenden.
De #moeder/vader verbindt zich ertoe de #vader/moeder correct te informeren over alles wat #de kinderen/het kind aanbelangt, teneinde het contact tussen #de kinderen/het kind en de #vader/moeder altijd in een zo sereen mogelijke sfeer te laten verlopen, gelet op het belang daarvan voor #de kinderen/het kind zelf, #die moeten/dat moet opgroeien in eerbied en genegenheid voor en van #hun/zijn beide ouders.
Tevens verbindt de #moeder/vader zich ertoe overleg te plegen met de #vader/moeder voor belangrijke beslissingen met betrekking tot:
-de opleiding van #de kinderen/het kind, de keuze van taalonderricht, keuze van hogere studies en van de instelling waar deze gevolgd zullen worden, mogelijkheid tot herkansing bij mislukken, nieuwe oriëntaties, studies en/of stages in het buitenland;
-de gezondheid van #de kinderen/het kind, meer bepaald niet hoogdringende medische of heelkundige ingrepen, langdurige behandelingen, behandelingen die met hoge kosten gepaard gaan;
-de keuze van godsdienst en de beleving ervan; -reizen en verblijven in het buitenland;
-het beoefenen van nieuwe sportactiviteiten.
Indien het overleg over deze punten niet leidt tot een gezamenlijk standpunt van beide ouders, zal de beslissing van de moeder/vader doorslaggevend zijn, onverminderd het verhaal van de vader/moeder bij de jeugdrechter.
Partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat de regeling inzake uitoefening van het gezag over de persoon, het beheer van de goederen, de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het recht op persoonlijk contact met betrekking tot de #zoon/dochter na de echtscheiding door de bevoegde rechter kan worden herzien wanneer nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden de toestand van de #zoon/dochter ingrijpend wijzigen.
2. huisvesting der kinderen
BEURTELINGS VERBLIJF
Zowel tijdens de proefperiode als na de echtscheiding zullen de kinderen in de verblijfplaats van de $moeder/vader in het bevolkingsregister worden ingeschreven, als hebbende aldaar hun hoofdverblijf.  Op hetzelfde adres zal tevens de wettelijke woonplaats van de kinderen zijn.
Daar de ouders beiden uitdrukkelijk bij de opvoeding van hun kinderen wensen betrokken te blijven, wensen zij beiden evenzeer omgang met de kind te hebben, hun bezorgdheid en genegenheid om de kinderen op gelijke wijze te kunnen uiten en de kinderen in hun beider gezin vertrouwen en geborgenheid te bieden.
Vandaar dat de ouders overeengekomen zijn dat hun kinderen gedurende gelijke periodes van telkens één week en één weekend afwisselend bij de vader en daarna bij de $moeder/vader zullen doorbrengen.
De ouders komen overeen voor het precieze verloop van deze regeling overleg te plegen en in ruime mate rekening te houden met de eigen activiteiten van hun kinderen.
Bij gebreke aan akkoord hierover geldt evenwel volgende regeling: de kinderen zullen door de vader op maandagmorgen naar school worden gebracht om diezelfde maandag door de moeder van school te worden afgehaald.  De kinderen zullen dan vervolgens bij de moeder verblijven gedurende één week en één weekend, en de maandag daarop door haar naar school worden gebracht, om diezelfde maandag door de vader van school te worden afgehaald.
Indien de maandag een schoolvrije dag is, of gedurende de schoolvakanties, worden de kinderen door de ouder waarbij zij de voorbije week en weekend verbleven hebben, om negen (9.00) uur naar de andere ouder gebracht.
Deze regel wordt verder nageleefd tijdens de perioden van herfst-, Kerst-, krokus- en Paasvakantie, tenzij in onderling overleg met de kinderen een andere regeling tussen de ouders wordt afgesproken voor een dergelijke vakantieperiode.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus wordt thans volgende regeling vooropgesteld:
@De kinderen zullen op de eerste maandag van de maand juli door de ouder waarbij ze de voorbije week met de laatste schooldag(en) verbleven hebben, om negen (9.00) uur gebracht worden naar de andere ouder, al waar ze een periode van twee weken zullen verblijven.
Na dit verblijf van twee weken, worden de kinderen door de ene ouder naar de andere gebracht om negen (9.00) uur, alwaar ze opnieuw veertien dagen zullen verblijven.  Deze vakantieregeling van afwisselende verblijven van telkens veertien dagen, eindigt op de laatste maandag in de maand augustus, zodat vanaf deze maandag de gebruikelijke weekregeling wordt hernomen tot aan de volgende grote vakantie.
Beide ouders zijn het er over eens dat de hoger vermelde regeling steeds in onderling overleg kan worden gewijzigd, in ruime mate rekeninghoudende met de eigen activiteiten van hun kinderen.
@In de oneven jaren zal het kind van de eerste juli tot en met de vijftiende juli en van de eerste augustus tot en met de vijftiende augustus bij de moeder verblijven en van de zestiende tot en met de eenendertigste juli en van de zestiende tot en met de eenendertigste augustus bij de vader verblijven.  In de even jaren wordt deze regeling omgekeerd. 
In de oneven jaren zal de moeder, indien het kind ingevolge de weekverblijfregeling niet reeds bij haar verblijft, op één juli om negen (9.00) uur 's morgens het kind bij de vader afhalen.  Op één augustus zal zij eveneens het kind bij de vader afhalen.  In de oneven jaren zal het kind op zestien juli en zestien augustus door de vader bij de moeder worden afgehaald. 
Indien één september een weekdag en tevens de eerste schooldag is, wordt het kind door de vader naar school gebracht en daar door de moeder na afloop van de eerste schooldag afgehaald. 
Indien één september een weekdag is, doch niet de eerste schooldag, zal de moeder het kind bij de vader afhalen om negen (9.00) uur 's morgens. 
Indien één september in het weekend valt en de aansluitende maandag de eerste schooldag is, zal de vader het kind op maandagmorgen naar school brengen.
In de even jaren zal de vader, indien het kind ingevolge de weekverblijfregeling niet reeds bij hem verblijft, op één juli om negen (9.00) uur 's morgens zijn kind bij de moeder afhalen.  Op één augustus zal hij eveneens zijn kind bij de moeder afhalen.  In de even jaren zal het kind op zestien juli en zestien augustus door de moeder bij de vader worden afgehaald. 
Indien één september een weekdag en tevens de eerste schooldag is, wordt het kind door de moeder naar school gebracht en daar door de vader na afloop van de eerste schooldag afgehaald. 
Indien één september een weekdag is, doch niet de eerste schooldag, zal de vader de kinderen bij de moeder afhalen om negen (9.00) uur 's morgens. 
Indien één september in het weekend valt en de aansluitende maandag de eerste schooldag is, zal de moeder de kinderen op maandagmorgen naar school brengen.
HOOFDVERBLIJF - TIJDELIJK VERBLIJF
Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de mogelijkheid een beurtelings verblijf van #de kinderen/het kind bij elk van beide ouders te organiseren, opteren voornoemde heer
en mevrouw
uitdrukkelijk een huisvestingsregeling uit te werken, waarbij de kinderen enerzijds een hoofdverblijf en anderzijds een tijdelijk verblijf hebben.
Zowel tijdens de proefperiode als na de echtscheiding #zullen de kinderen /zal het kind gewoonlijk bij de #moeder /vader verblijven en op de verblijfplaats van deze ouder in het bevolkingsregister worden ingeschreven als hebbende aldaar #zijn /haar /hun hoofdverblijf; Op die plaats zal ook de wettelijke woonplaats van #de kinderen/het kind gevestigd zijn.
Voor de perioden tijdens dewelke #de kinderen /het kind bij de andere ouder zullen /zal verblijven, wensen de ouders dit zoveel mogelijk vast te stellen in functie van de omstandigheden van het ogenblik, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van #de kinderen/het kind zelf, zodra #ze/het in staat #zijn/is deze te uiten.  De ouders drukken hun wens uit dat #de kinderen /het kind aldus in een serene sfeer van wederzijds respect en genegenheid voor beide ouders, contact met hen beiden #onderhouden/onderhoudt en gaan jegens elkaar de verplichting aan datgene te doen en aan te bevelen wat een dergelijke sfeer kan bevorderen.
Voor het geval tot geen andere regeling wordt beslist zal evenwel het hierna vermelde tijdschema worden gevolgd:
Om de veertien dagen #zullen de kinderen/zal het kind bij de #vader /moeder verblijven van vrijdag # uur tot zondagavond # uur; Daarbij #zullen de kinderen/zal het kind telkens door de #vader/moeder bij de #moeder/vader worden afgehaald en teruggebracht.
De kinderen zullen/Het kind zal eveneens bij de #vader /moeder verblijven gedurende de helft van de Kerst-, Paas- en zomervakantie en gedurende afwisselend de herfst- en krokusvakantie; #De vader /De moeder zal alsdan #de kinderen/het kind afhalen bij de #moeder/vader op de eerste dag van deze vakanties om acht (8.00) uur en #ze/het bij #haar/hem terugbrengen op de laatste dag van deze periode om # uur.
Bij gebrek aan onderling akkoord #zullen de kinderen/zal het kind tijdens het jaar met een even jaartal de tweede helft van de Kerst-, Paas- en zomervakantie en de herfstvakantie en tijdens het jaar met een oneven jaartal de eerste helft van de vakanties en de krokusvakantie bij de #vader/moeder verblijven.
Tijdens de andere periodes van de vakanties die de #kinderen/ het kind aldus bij de #moeder/vader #zullen/zal doorbrengen, is het normale recht op persoonlijk contact van de vader/moeder gedurende de weekends opgeschort.
Beide ouders zijn het er over eens dat de hoger vermelde regeling steeds in onderling overleg kan worden gewijzigd.
## HOOFDVERBLIJF - TUDELIJK VERBLIJF
 (cfr EOT Appels-Petit)
Na door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de mogelijkheid een beurtelings verblijf van het kind bij elk van beide ouders te organiseren, opteren voornoemde heer $ en mevrouw $ uitdrukkelijk een huisvestingsregeling uit te werken, waarbij het kind enerzijds een hoofdverblijf en anderzijds een tijdelijk verblijf heeft.
Zowel tijdens de proefperiode als na de echtscheiding zal het kind gewoonlijk bij de moeder verblijven en op de verblijfplaats van deze ouder in het bevolkingsregister worden ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf-, Op die plaats zal ook de wettelijke woonplaats van het kind gevestigd zijn.
Voor de perioden tijdens dewelke het kind bij de andere ouder zal verblijven, wensen de ouders dit zoveel mogelijk vast te stellen in functie van de omstandigheden van het ogenblik, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van het kind zelf De ouders drukken hun wens uit dat het kind aldus in een serene sfeer van wederzijds respect en genegenheid voor beide ouders, contact met hen beiden onderhoudt en gaan jegens elkaar de verplichting aan datgene te doen en aan te bevelen wat een dergelijke sfeer kan bevorderen.
Voor het geval tot geen andere regeling wordt beslist zal evenwel het hierna versnelde tijdschema worden gevolgd:
Om de veertien dagen zal het kind bij de vader verblijven van vrijdagavond twintig (20.00) uur tot zondagavond twintig (20.00) uur; Daarbij zal het kind telkens door de vader bij de moeder worden afgehaald en teruggebracht.
Het kind zal eveneens bij de vader verblijven gedurende de helft van de Kerst- en Paasvakantie en gedurende afwisselend de herfst- en krokusvakantie; De vader zal alsdan het kind afhalen bij de moeder op de eerste dag van deze vakanties om acht (8.00) uur en het kind bij haar terugbrengen op de laatste dag van deze periode om twintig (20.00) uur.
Bij gebrek aan onderling akkoord zal het kind tijdens het jaar met een even jaartal de tweede helft van de Kerst- en Paasvakantie en de herfstvakantie en tijdens het jaar met een oneven jaartal de eerste helft van de vakanties en de krokusvakantie bij de vader verblijven.
Partijen komen overeen dat hun zoon de helft van de zomervakantie bij de vader zal doorbrengen.  Bij gebrek aan onderling akkoord zal het kind tijdens het jaar met een even jaartal de tweede helft van de maanden juli en augustus bij de vader verblijven en gedurende jaren met een oneven jaartal: de eerste helft van zelfde vakantiemaanden.  Deze vakantiemaanden worden daartoe als volgt opgesplitst: De eerste helft van de maand juli loopt steeds van de eerste tot en met de vijftiende van deze maand; de tweede helft van de maand juli: van de zestiende tot en met de eenendertigste; de eerste helft van de maand augustus: van de eerste tot en met de zestiende en de tweede helft van de maand augustus van de zeventiende tot en met de eenendertigste.  Zo zal de vader zijn zoon in de onpare jaren op de eerste juli en de eerste augustus bij de moeder afhalen telkens om acht (8.00) uur en bij haar terugbrengen op de vijftiende juli, respectievelijk de zestiende augustus om twintig (20.00) uur.  In de pare jaren zal de vader zijn zoon bij de moeder ophalen op zestien juli, respectievelijk zeventien augustus om acht (8.00) uur en bij haar terugbrengen op de eenendertigste juli, respectievelijk eenendertigste augustus, om twintig (20.00) uur.  De zoon zal het eerste weekend in september doorbrengen bij de ouder, waarbij hij de tweede helft van de maand augustus niet heeft doorgebracht.  Indien de eenendertigste augustus een zaterdag is en de tweede helft van de maand augustus bij de vader verbleven heeft, dan zal hij door de vader op zondag één september naar zijn moeder gebracht worden om twintig (20.00) uur.
Vervolgens wordt de alternerende weekendregeling verder gezet.
Tijdens de vakantieperiodes die de zoon bij zijn de moeder doorbrengt, is het normale recht op persoonlijk contact van de vader gedurende de weekends geschorst.
Beide ouders zijn het er over eens dat de hoger vermelde regeling steeds in onderling overleg kan worden gewijzigd.
Partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat de regeling inzake uitoefening van het gezag over de persoon, het beheer van de goederen, de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en het recht op persoonlijk contact met betrekking tot de zoon na de echtscheiding door bevoegde rechter kan worden herzien wanneer nieuwe omstandigheden de toestand van de zoon ingrijpend wijzigen.

VERKLARING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 132 BIS Wetboek Inkomstenbelasting
        Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is tussen hen en dat zij verzoeken dat de toeslagen op de belastingvrije som voor de kinderen gelijk worden verdeeld tussen hen, vanaf aanslagjaar 2008 (inkomstenjaar 2007), dit overeenkomstig artikel 132 bis Wetboek Inkomstenbelasting.3.     Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding
a)    ALGEMENE REGEL VOOR DAGELIJKSE UITGAVEN
Elke ouder betaalt de kosten inzake huisvesting, levensonderhoud, voeding, toezicht, opvoeding, ontspanning, vrijetijdsbesteding, sportbeoefening en opleiding van #de kinderen /het kind, die betrekking hebben op de periode dat #de kinderen /het kind bij hem of haar #verblijven /verblijft.
b) BUITENGEWONE UITGAVEN
## Elke ouder betaalt de helft van de hierna opgesomde uitgaven, mits tot deze uitgaven in onderling overleg tussen de ouders besloten werd en mits voorlegging van de nodige bewijsstukken van betaling:
-de inschrijvingsgelden van voortgezet onderwijs, evenals de daarmee mogelijk gepaard gaande huisvestingskosten;
-buitengewone uitgaven zoals schoolreizen, sportkampen, reizen naar het buitenland, studieverblijven en dergelijke meer;
-kosten voor geneeskundige en tandheelkundige verzorging.
## Elke ouder betaalt de helft van de hierna opgesomde uitgaven, mits tot deze uitgaven in onderling overleg tussen de ouders besloten werd en mits voorlegging van de nodige bewijsstukken van betaling:
- hospitalisatiekosten van de kinderen of uitzonderlijke medische kosten ingevolge een langdurige chronische ziekte.  Uiteraard is geen voorafgaand overleg vereist in geval onvoorziene omstandigheden zich voordoen die een onmiddellijke medische ingreep noodzakelijk maken.
- schoolreizen van de kinderen naar het buitenland;
-de inschrijvingsgelden van voortgezet onderwijs, evenals de daarmee mogelijk gepaard
gaande huisvestingskosten;
c)    KINDERBIJSLAG
De    kinderbijslag wordt geïnd door de #moeder/vader.
d)    BIJKOMENDE BIJDRAGE
## De vader neemt de verplichting op zich om maandelijks vanaf de maand negentienhonderd
en dit tot hogervermelde eigendommen verkocht zijn, een onderhoudsbijdrage van
frank
voor het kind te betalen.  Deze gelden zullen gestort worden op een spaarrekening te openen op naam van het kind.  Over deze gelden zal gedurende de minderjarigheid van het kind slechts kunnen beschikt worden in het belang van het kind en mits akkoord en handtekening van beide ouders.  Ingeval van onenigheid hierover, zal elk van beide ouders zich kunnen wenden tot de rechtbank.
Daarenboven zijn beide ouders overeengekomen dat de vader vanaf het ogenblik dat de verkoop van bovenvermelde eigendommen definitief geworden is, in meer dan de bovengenoemde $ euro ( EUR) een bijkomende onderhoudsuitkering zal leveren voor het kind.  Hiertoe zal hij maandelijks aan de moeder een onderhoudsbijdrage voor het kind betalen.  Deze bijdrage wordt niet opgeschort, noch verminderd in de periode waarin het kind bij hem verblijft.  Het basisbedrag van deze bijdrage is vastgesteld op $ euro ( EUR), maandelijks en vooraf te betalen, ten laatste op de vijfde dag van iedere maand, in handen van de moeder of door storting op de bankrekening van de moeder met nummer

## De moeder/vader beschikt thans over voldoende middelen om in het levensonderhoud van het kind te voorzien.  De vader/moeder neemt evenwel de verplichting op zich om maandelijks vanaf de maand $ tweeduizend en $, een onderhoudsbijdrage van $ euro ( EUR) voor het kind te betalen.  Deze gelden zullen gestort worden op een spaarrekening te openen op naam van het kind.  Over deze gelden zal gedurende de minderjarigheid van het kind slechts kunnen beschikt worden in het belang van het kind en mits akkoord en handtekening van beide ouders.  Ingeval van onenigheid hierover, zal elk van beide ouders zich kunnen wenden te de jeugdrechter.

## Daarenboven zijn beide ouders overeengekomen dat de #vader/moeder een bijkomende bijdrage zal leveren voor de betaling van uitgaven voor #de kinderen /het kind.  Hiertoe zal #hij /zij maandelijks aan de #moeder/vader een onderhoudsbijdrage voor #de kinderen betalen/het kind betalen.  Deze bijdrage wordt niet opgeschort, noch verminderd in de periode waarin #de kinderen/het kind bij #hem /haar verblijven/verblijft.

## Daarenboven zijn beide ouders overeengekomen dat de vader een bijkomende bijdrage zal leveren voor de betaling van uitgaven voor het kind.  Hiertoe zal hij maandelijks aan de moeder een onderhoudsbijdrage voor het kind betalen.  Deze bijdrage wordt niet opgeschort, noch verminderd in de periode waarin het kind bij hem verblijft.
Het basisbedrag van deze bijdrage is voor het eerste jaar vast en is vastgesteld op $ euro ( EUR), maandelijks en vooraf te betalen, ten laatste op de vijfde dag van iedere maand, in handen van de moeder of door storting op een door haar nog te openen bankrekening en dit te rekenen vanaf
.
Het basisbedrag van deze bijdrage wordt vanaf het tweede jaar gebracht op $ euro ( EUR) en dit te rekenen vanaf

#  Het basisbedrag van deze bijdrage is vastgesteld op $ euro ( EUR) #(per kind), maandelijks en vooraf te betalen, ten laatste op de vijfde dag van iedere maand, in handen van de #moeder/vader of door storting op de bankrekening van de #moeder/vader met nummer #.

Het basisbedrag van deze bijdrage wordt gebracht op $ euro ( EUR) zodra het kind de leeftijd van twaalf (12) jaar heeft bereikt en op $ euro ( EUR) zodra het de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt.
Deze bijdrage wordt geleverd tot de opleiding van de kinderen/het kind voltooid is, tenzij ze/het eerder reeds in het huwelijk treden/treedt.
Aan de verplichting tot het betalen van deze onderhoudsbijdrage komt eveneens vervroegd een einde bij het overlijden van de onderhoudsplichtige ouder.
## Deze bijdrage is aan de schommelingen van het gezondsheidsindexcijfer gekoppeld en zal daaraan jaarlijks worden aangepast, zoals hierna gemeld.
## Deze respectievelijke bijdragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer van zodra de heer

verplicht worden de bijkomende bijdrage van
frank te betalen en zullen vervolgens jaarlijks worden aangepast, zoals hierna uiteengezet.
Deze onderlinge bijdrageregeling tussen de ouders geldt onverminderd de toepassing van de artikelen 203 en 203 bis van het Burgerlijk Wetboek, die beide ouders verplicht om in te staan voor een passende opleiding en om in de kosten van levensonderhoud en opvoeding bij te dragen naar evenredigheid van hun middelen, en die elk van de ouders het recht geeft om, onverminderd de rechten van het kind, van de andere ouder diens bijdrage te vorderen in de kosten die voortvloeien uit artikel 203 § 1 van het Burgerlijk Wetboek.  Wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, kunnen de voormelde beschikkingen met betrekking tot de onderhoudsbijdragen, na de echtscheiding worden herzien door de bevoegde Rechter.
C.     ONDERHOUDSUITKERING DOOR DE ENE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE TE BETALEN
#Noch tijdens de proefperiode noch na het definitief worden van de echtscheiding is er tussen partijen enig onderhoudsbijdrage verschuldigd.
#Tijdens de proefperiode en na het definitief worden van de echtscheiding zal de #heer /mevrouw aan #mevrouw de heer een onderhoudsuitkering betalen van $ euro ( EUR) per maand, waarvan de formule voor aanpassing aan de kosten van levensonderhoud, de omstandigheden waaronder dit bedrag na de echtscheiding kan worden herzien en de nadere bepalingen terzake als volgt worden vastgelegd.
Deze uitkering vervalt bij het overlijden van voornoemde #heer /mevrouw #. De uitkering is niet meer verschuldigd indien de vrouw hertrouwt of met een andere partner samenwoont, derwijze dat ze een gemeenschappelijke huishouding voeren; de inschrijving in het bevolkingsregister op een ander adres dan dat van de #vrouw /man bewijst niet dat er geen samenwoning noch gemeenschappelijke huishouding bestaat.
De betaling geschiedt op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als voor de bijdragen in het onderhoud van #de kinderen/het kind.
Tijdens de proefperiode en na het definitief worden van de echtscheiding zal de heer aan mevrouw # een vaste en forfaitaire onderhoudsuitkering betalen van $ euro ( EUR) per maand met een maximumtermijn van één jaar te rekenen vanaf tweeduizend en $.
Deze uitkering vervalt bij het overlijden van voornoemde heer $ , mocht dit plaats hebben voor $ tweeduizend en $. De uitkering is niet meer verschuldigd indien de vrouw hertrouwt of met een andere partner samenwoont, mocht dit plaats hebben voor $ tweeduizend en $, derwijze dat ze een gemeenschappelijke huishouding voeren; de inschrijving in het bevolkingsregister op een ander adres dan dat van de vrouw bewijst niet dat er geen samenwoning noch gemeenschappelijke huishouding bestaat.
Deze betaling geschiedt op dezelfde wijze en op dezelfde tijdstippen als voor de bijdragen in het onderhoud van het kind, doch is niet geïndexeerd.
D.     HERZIENING, AANPASSING, INDEXERING VAN DE ONDERHOUDSBIJDRAGEN
1.  Indexering
Hoger vermelde uitkeringen en bijdragen tot onderhoud, zowel deze ten behoeve van de #vrouw/man als deze voor #de kinderen /het kind bedongen, zijn gekoppeld aan de schommelingen van
$het gezondheidsindexcijfer zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van vierentwintig december negentienhonderd drieënnegentig (Belgisch Staatsblad van éénendertig december negentienhonderd drieënnegentig).
$het indexcijfer der consumptieprijzen.
Het basisindexcijfer is dat van de maand die de ondertekening van deze overeenkomst voorafgaat, dit is de maand
en beloopt
punten ( ) basis negentienhonderd zesennegentig.
De verhoging of verlaging zal volgens een strikt evenredige regel worden toegepast jaarlijks in de maand $(maand waarin overeenkomst gesloten wordt) volgens de schommelingen van het indexcijfer van de maand die daaraan voorafgaat, vergeleken met het basisindexcijfer.
Indien het gezondheidsindexcijfer van regeringszijde wordt opgeheven, zal de jaarlijkse indexering gebeuren op basis van het gewone indexcijfer der consumptieprijzen.
Het aangepast bedrag kan nooit lager zijn dan het in deze akte overeengekomen basisbedrag.  Niet tijdig opeisen respectievelijk toepassen van de aanpassing mag nooit als een verzaking worden uitgelegd.
2.  Aanpassing
Het bedrag ten behoeve van #mevrouw /de heer is vastgesteld en overeengekomen op basis van het huidig benaderd bedrag van het netto belastbaar inkomen van #de heer /mevrouw #, namelijk $ euro ( EUR).  Onder netto belastbaar inkomen wordt verstaan, het bedrag van het inkomen zonder aftrek van de aan de vrouw verschuldigde uitkering; daarbij zijn wel begrepen, de rechtstreekse en onrechtstreekse inkomsten, dit wil zeggen ook de lonen en vergoedingen....
Indien dit inkomen in belangrijke mate stijgt of daalt dan wordt het bedrag van de uitkering ook herzien, met name in de hierna vermelde verhouding.
Het bedrag van de uitkering zal evenwel nooit minder bedragen dan $ euro ( EUR), gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer.
Tot vaststelling van dit herziene bedrag dient #de heer /mevrouw # voor # de nodige gegevens en bewijsstukken te bezorgen en voor te leggen zodat de omvang van #zijn/haar verplichtingen nauwkeurig kan worden bepaald.
3.     Herziening
Voor het geval dergelijke omstandigheden zich zouden voordoen, zijn partijen overeengekomen dat ze alsdan aan het oordeel van de rechter zullen onderwerpen, de vaststelling van het bedrag waarvan alsdan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het nog door #de heer /mevrouw # kan en moet betaald worden, naar analogie met hetgeen in artikel 301 § 3 derde lid van het Burgerlijk Wetboek is vermeld: indien de toestand van de uitkeringsplichtige ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn wil een ingrijpende wijziging ondergaat zodat het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord is, kan de rechtbank de uitkering verminderen of opheffen.
4.  Geen andere wijzigingen
Partijen verklaren volledig te zijn ingelicht over de omstandigheid dat de regeling inzake uitkering na echtscheiding tussen hen louter conventioneel is, en dus niet kan worden gewijzigd wegens andere oorzaken of omstandigheden dan degene waarvan uitdrukkelijk sprake is in deze overeenkomst.
E. KOSTEN
Alle kosten, rechten en erelonen in verband met de akten voorafgaandelijk deze echtscheiding door onderlinge toestemming, de kosten van procedure en van overschrijving komen ten laste van elk van beide partijen, hetzij ieder voor de helft; de kosten van toebedeling van het eigendom dienen gedragen te worden door wie het hoort.
F.  SLOT
De uitwerking van alle bedingen van deze akte wordt slechts definitief indien de echtscheiding wordt uitgesproken.  Partijen verklaren -erover ingelicht te zijn dat hun echtscheiding tegenover derden slechts uitwerking zal hebben nadat het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de echtscheiding uitspreekt in de registers van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand wordt overgeschreven; zij zijn er eveneens over ingelicht dat deze formaliteit via de griffie van de rechtbank waar de procedure wordt ingeleid wordt vervuld.
De bedingen van de akte die betrekking hebben op de proeftijd hebben evenwel onmiddellijk uitvoering.
#Ondergetekende notaris bevestigt, aan de hand van de door de wet vereiste stukken en de identiteitskaart, de identiteit van de partijen.
Toelichting - aanvaarding
De partijen bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Zij verklaren dus de overeenkomst, voorwerp van deze akte, en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden, zowel voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.
WAARVAN AKTE
Verleden te Antwerpen, datum als vermeld.
Nadat de akte $integraal werd voorgelezen en alle clausules van deze akte en de gevolgen ervan door de minuuthoudende notaris ten behoeve van de partijen in een verstaanbare taal werden toegelicht, wat partijen bevestigen, hebben de partijen, samen met mij, notaris, deze akte getekend.