law - divorce - notary deed

Die mij verklaard hebben dat zij willen overgaan tot echtscheiding door onderlinge toestemming, en dat zij, met het oog daarop, overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 387 bis van het Burgerlijk Wetboek, hun wederzijdse rechten hebben geregeld als volgt:

Voorafgaande verklaringen


Regeling wederzijdse rechtenIII. OVEREENKOMST VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK
A.  VERBLIJFPLAATS
#Tijdens de proeftijd zal de heer
verblijven te
en mevrouw
te
#Tijdens de proefperiode en dit gedurende maximum twee maanden te rekenen vanaf heden, zullen beide partijen verblijven te
. De heer/Mevrouw
zal vervolgens woonst kiezen en verblijven te
.
#De heer
zal de gezinswoning te
dien te verlaten uiterlijk voor

Hij/Zij zal vervolgens tijdens de proeftijd woonst kiezen en verblijven te
Mevrouw
zal tijdens de proeftijd verblijven te
.
Partijen komen overeen dat deze verblijfplaats in de loop van de procedure gewijzigd zal kunnen worden mits de partij die verhuist ondergetekende notaris hierover tijdig bericht, zodat de nodige formaliteiten ter Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de procedure werd ingeleid, kunnen worden vervuld.
B.  $KIND / KINDEREN
MEERDERJARIG KIND