law - divorce - petition

VERZOEKSCHRIFT TOT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.
Aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Opgelet: de wet werd  gewijzigd
GEVEN EERBIEDIG TE KENNEN.
1. De Heer

2. Mevrouw


* dat verzoekers gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te ... op  16 december 1994.
* dat verzoekers bij akte verleden voor notaris ...  te ...  op  ... een huwelijkscontract hebben gesloten waarin ze het wettelijk stelsel hebben aangenomen; dat ze dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld.
* dat uit dit huwelijk van verzoekers één kind is geboren.
* dat beide verzoekers uit de echt wensen te scheiden, beiden minstens 20 jaar oud zijn, en het huwelijk meer dan 2 jaar geleden werd afgesloten.
* dat verzoekers deze procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wensen in te leiden.
* dat verzoekers voorafgaandelijk de boedelbeschrijving waarvan sprake in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek niet hebben laten opmaken.
* dat ze de overeenkomsten hebben vastgesteld waarvan sprake in artikel 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek tot regeling van hun wederzijdse rechten, zoals door de wet voorgeschreven.
REDENEN WAAROM ZE DE RECHTBANK VERZOEKEN
gelet op de artikelen 275 en 276 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1287 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
na partijen te hebben laten verschijnen voor de voorzitter van deze rechtbank, na van het schriftelijk advies van de Procureur des Konings kennis te hebben gekregen, na akteverlening aan de echtgenoten van hun aanvraag en onderling toestemmen daartoe, gehoord de conclusie van de heer Procureur des Konings,
de echtscheiding door onderlinge toestemming van de Heer ...  en Mevrouw ... gehuwd te ... op ... uit te spreken, alsmede de overeenkomsten met betrekking tot het minderjarige kind Juffrouw .... te homologeren.
Kosten als naar recht.
Antwerpen, op 21 mei 2001.
De verzoekers,
Inventaris van de genummerde en gebundelde bijlagen :
1.  de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W.,
2. twee uittreksels uit de geboorteakten van de echtgenoten
3. één uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten
4. één uittreksel uit de geboorteakte van de afstammelinge van de echtgenoten
5. twee bewijzen van woonst met vermelding van nationaliteit van ieder van de echtgenoten

Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van het verzoekschrift en van de bijlagen gevoegd in tweevoud.