law - divorce - petition

VERZOEKSCHRIFT TOT ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING
Aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
GEVEN EERBIEDIG TE KENNEN.
1. De Heer

2. Mevrouw


* dat verzoekers gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te ... op  ....
* dat verzoekers bij akte verleden voor notaris ...  te ...  op  ... een huwelijkscontract hebben gesloten waarin ze het wettelijk stelsel hebben aangenomen; dat ze dit huwelijksstelsel sedertdien niet hebben gewijzigd noch aangevuld.
* dat verzoekers deze procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wensen in te leiden.
* dat verzoekers voorafgaandelijk de boedelbeschrijving waarvan sprake in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek niet hebben laten opmaken.
* dat ze de overeenkomsten hebben vastgesteld waarvan sprake in artikel 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek tot regeling van hun wederzijdse rechten, zoals door de wet voorgeschreven.
REDENEN WAAROM ZE DE RECHTBANK VERZOEKEN
gelet op artikel 230 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1287 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
na partijen te hebben laten verschijnen voor de voorzitter van deze rechtbank, na akteverlening aan de echtgenoten van hun aanvraag en onderling toestemmen daartoe, 
de echtscheiding door onderlinge toestemming van de Heer ...  en Mevrouw ... gehuwd te ... op ... uit te spreken,
Kosten als naar recht.
Antwerpen, op 21 maart 2009.
De verzoekers,
Inventaris van de genummerde en gebundelde bijlagen :
- de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288 Ger.W.
- ....

Bij het verzoekschrift wordt een afschrift van het verzoekschrift en van de bijlagen gevoegd.