Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man

Art. 57 Belgische Wetboek van Internationaal Privaatrecht anno 2006:

§ 1. Een in het buitenland opgestelde akte die de wilsverklaring van de man om het huwelijk te ontbinden vaststelt, zonder dat de vrouw een zelfde recht had, kan in België niet worden erkend.

§ 2. Een zodanige akte kan evenwel in België worden erkend nadat is nagegaan of aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1° de akte is gehomologeerd door een rechter in de Staat waarin zij is opgemaakt;

2° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de homologatie de nationaliteit van een Staat waarvan het recht die vorm van huwelijksontbinding niet kent;

3° geen van de echtgenoten had op het tijdstip van de homologatie zijn gewone verblijfplaats in een Staat waarvan het recht die vorm van huwelijksontbinding niet kent;

4° de vrouw heeft de ontbinding van het huwelijk op ondubbelzinnige wijze en zonder enige dwang aanvaard;

5° tegen de erkenning geldt geen enkele weigeringsgrond als bedoeld in artikel 25.

 

2747.com / law / divorce / repudiation / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Voor in invoering van het wetboek van internationaal privaatrecht in 2004 werd de vraag naar de erkenning van de buitenlandse verstoting in Belgie uitvoerig behandeld in de rechtspraak en rechtsleer.

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht