gehuwd
Wie gehuwd is en wil gaan scheiden bij onderlinge toestemming moet een regelingsakte opmaken.

Deze bevat een vermogensrechtelijke regeling (art. 1287 Ger.W.) en een familiale overeenkomst (art. 1288 Ger.W.).

Met deze regelingsakte gaat men dan langst bij de rechtbank van eerste aanleg die de echtscheiding zal uitspreken op basis van de voorwaarden in de regelingsakte.


Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006: Burgerlijk rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming


Art. 1287 Ger. W. anno 2006:

   De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, moeten hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrijstaat een vergelijk te treffen, vooraf regelen.

   Zij kunnen vooraf een boedelbeschrijving doen opmaken overeenkomstig Hoofdstuk II – Boedelbeschrijving van Boek IV.

   In dezelfde akte moeten zij vaststellen wat zij zijn overeengekomen met betrekking tot de uitoefening van de rechten bedoeld in de artikelen 745bis en 915bis van het Burgerlijk Wetboek, voor het geval één van hen zou overlijden vóór het vonnis of het arrest waarbij de echtscheiding definitief wordt uitgesproken.

   Deze overeenkomsten hebben geen gevolg, indien afstand wordt gedaan van de procedure.

   Een letterlijk uittreksel van de akte, waaruit het bestaan van die overeenkomsten blijkt, moet voor zover zij betrekking heeft op onroerende goederen, overgeschreven worden op het hypotheekkantoor van het rechtsgebied, waarbinnen de goederen gelegen zijn, op de wijze en binnen de termijnen bepaald bij artikel 2 van de hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1913.

Artikel 1288 Ger.W.