Koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen  (B.S., 12 april 2006)

Art. 1
   In artikel 4bis van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd:
   (...)


Art. 2
   In artikel 4decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, wordt een § 2bis ingevoegd, luidende:
   (...)


Art. 3
   In artikel 17, § 2, 1°, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
   (...)


Art. 4
   In afdeling IV, onderafdeling III, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, wordt een artikel 36bis ingevoegd, luidende:
   (...)


Art. 5
   In artikel 48 van hetzelfde besluit, wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd:
   (...)


Art. 6
   In afdeling VI, onderafdeling III, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 49bis ingevoegd, luidende:
   (...)


Art. 7
   In artikel 53, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden “7 augustus 1995” vervangen door de woorden “13 juni 2005”.


Art. 8
    Artikel 65 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, wordt aangevuld met het volgende lid:
   (...)


Art. 9
   In artikel 65ter, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, worden de woorden “de certificatie uitgezonderd en” ingevoegd tussen de woorden “de onderafdeling I,” en de woorden “met dien verstande dat”.


Art. 10
   Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

De geoordineerde versie van het KB anno 2006:

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen