Koninklijk besluit van 22 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S., 12 april 2006) ... Art. 1
   In artikel 4bis van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 januari 2005, wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd:

Art. 4bis
   Behalve indien met zekerheid vaststaat dat de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaats door één enkele aannemer zullen worden uitgevoerd, stelt de bouwdirectie belast met het ontwerp tijdens de studiefase van het ontwerp van het bouwwerk één coördinator-ontwerp aan.
   In afwijking van vorig lid mag een opdrachtgever die werkgever is, de verplichting van de bouwdirectie belast met het ontwerp te zijnen laste nemen. In dit geval vervult de opdrachtgever alle verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp bedoeld in deze onderafdeling.
   Indien het ontwerp van het bouwwerk de medewerking van een architect wettelijk vereist, wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
    1° hetzij een architect die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
    2° hetzij een coördinator-ontwerp die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
    3° hetzij een coördinator-verwezenlijking met een continue praktische beroepservaring van ten minste drie jaar als coördinator-verwezenlijking en die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1.

   Indien het ontwerp van het bouwwerk wettelijk niet de medewerking van een architect vereist, wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
    1° hetzij één van de in het tweede lid bedoelde personen;
    2° hetzij een bouwdirectie belast met de uitvoering of een aannemer die voldoen aan de bepalingen van, al naargelang het geval, artikel 65quater, § 2 of artikel 65quinquies, 3°.
Afdeling II. Bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m2 waar werken worden uitgevoerd door meerdere aannemers

Afdeling II (art. 4) vervangen door afdeling II (art. 4 tot 4sexies decies) bij art. 3 K.B. 19 januari 2005 (B.S., 27 januari 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 27 januari 2005 (art. 42).


Art. 4

§ 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die betrekking hebben op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte kleiner is dan 500 m2 en waar werken worden uitgevoerd door ten minste twee aannemers, die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen.

§ 2. Het bouwen en het afbreken van bouwwerken opgenomen in de lijst vastgesteld in de bijlage V zijn van de toepassing van de bepalingen van deze afdeling uitgesloten.


   Vervangen bij art. 3 K.B. 19 januari 2005 (B.S., 27 januari 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 27 januari 2005 (art. 42).Onderafdeling 1. De coördinatie van het ontwerp van het bouwwerk


   Ingevoegd bij art. 3 K.B. 19 januari 2005 (B.S., 27 januari 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 27 januari 2005 (art. 42).


Art. 4bis
   Behalve indien met zekerheid vaststaat dat de werken op de tijdelijke of mobiele bouwplaats door één enkele aannemer zullen worden uitgevoerd, stelt de bouwdirectie belast met het ontwerp tijdens de studiefase van het ontwerp van het bouwwerk één coördinator-ontwerp aan.
   In afwijking van vorig lid mag een opdrachtgever die werkgever is, de verplichting van de bouwdirectie belast met het ontwerp te zijnen laste nemen. In dit geval vervult de opdrachtgever alle verplichtingen van de bouwdirectie belast met het ontwerp bedoeld in deze onderafdeling.
   Indien het ontwerp van het bouwwerk de medewerking van een architect wettelijk vereist, wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
    1° hetzij een architect die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
    2° hetzij een coördinator-ontwerp die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1;
    3° hetzij een coördinator-verwezenlijking met een continue praktische beroepservaring van ten minste drie jaar als coördinator-verwezenlijking en die voldoet aan de bepalingen van artikel 65ter, § 1.

   Indien het ontwerp van het bouwwerk wettelijk niet de medewerking van een architect vereist, wordt de functie van coördinator-ontwerp uitgeoefend door:
    1° hetzij één van de in het tweede lid bedoelde personen;
    2° hetzij een bouwdirectie belast met de uitvoering of een aannemer die voldoen aan de bepalingen van, al naargelang het geval, artikel 65quater, § 2 of artikel 65quinquies, 3°.

   Ingevoegd bij art. 3 K.B. 19 januari 2005 (B.S., 27 januari 2005 (tweede uitg.)), met ingang van 27 januari 2005 (art. 42).
   Gewijzigd bij art. 1 K.B. 22 maart 2006 (B.S., 12 april 2006).