De notariele akte

LOONBESLAG

Ondergetekende notaris wijst partijen op het Koninklijk Besluit van drieëntwintig november tweeduizend en zes, tot wijziging van het Koninklijk besluit van zevenentwintig december tweeduizend en vier ter uitvoering van artikel 1409 § 1, vierde lid en artikel 1409 § 1 bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek inzakel de beperkingen van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, alsmede van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van dertig november tweeduizend en zes, koninklijk besluit ingevolge waarvan de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen worden verhoogd met vijftig euro per kind ten laste.

Partijen verklaren door ondergetekende notaris in kennis te zijn gesteld van het voormelde vermeerderingsmechanisme per kind en bevestigen dat zij van ondergetekende notaris het goedgekeurde modelformulier hebben ontvangen.Art. 1409 Ger.W.