Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel I Inleidende bepaling

Art. 1

   Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.