Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel I Inleidende bepaling

Titel II Definities, doelstellingen en algemene bepalingen

Titel III Bodemsanering

Titel IV Bodembescherming

Titel V Dwangmaatregelen, toezicht, strafbepalingen en verslag aan het Vlaams Parlement

Titel VI Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen

Met de tekst van dit decreet alleen, komt men er niet als jurist. Men heeft ook nog de tekst van het uitvoeringsbesluit nodig: Vlaams Reglement rond de Bodemsanering, kortweg Vlarebo