Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel V Dwangmaatregelen, toezicht, strafbepalingen en verslag aan het Vlaams Parlement

Hoofdstuk I. Dwangmaatregelen
Art. 171
§ 1. De OVAM is bevoegd om de eigenaars en de gebruikers van gronden waar een oriënterend bodemonderzoek, site-onderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, bodemsanering of de andere maatregelen, vermeld in hoofdstuk VI van titel III, moeten worden uitgevoerd, het bevel te geven om de door de OVAM aangewezen personen op deze gronden toe te laten zodat ze ter plaatse de nodige verrichtingen kunnen doen. Bij de uitvoering van hun opdracht kunnen de personeelsleden van de OVAM de bijstand van de lokale en federale politie vorderen.

Hoofdstuk II. Toezicht
Art. 172

Hoofdstuk III. Strafbepalingen
Art. 173
   Met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 10 miljoen euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft:
    1° de persoon die de maatregelen of voorschriften vastgesteld bij of krachtens dit decreet overtreedt;
    2° de persoon die de verplichting tot het aanvragen van een bodemattest en de mededeling van de inhoud ervan aan de verwerver voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van gronden niet naleeft;
    3° de persoon die de verplichting om een oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek of waterbodemonderzoek niet naleeft;
    4° de persoon die de verplichting om bodemsanering of de andere maatregelen opgelegd krachtens dit decreet uit te voeren niet naleeft;
    5° de curator en de vereffenaar die de kennisgevings-verplichting, vermeld in artikel 123 niet naleeft;
    6° de persoon die de verplichtingen, vastgesteld krachtens hoofdstuk XIII van titel III, niet naleeft;
    7° de persoon die het bij of krachtens dit decreet geregelde toezicht verhindert;
    8° de persoon die geen gevolg geeft aan de opgelegde dwangmaatregelen.

   De bepalingen van hoofdstuk VII en artikel 85 van het Strafwetboek zijn van toepassing op de in dit artikel bepaalde overtredingen.

Hoofdstuk IV. Verslag aan het Vlaams Parlement
Art. 174
   De Vlaamse Regering brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement omstandig verslag uit over de uitvoering van het decreet.