law - environment - energy

Milieurecht en energieprestatiecertificaten in Vlaanderen anno 2008

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit

Het Vlaamse Decreet van 18 juli 2008 bepaalt dat aan artikel 20 van het EPB-Decreet van 22 december 2006 een §3 wordt toegevoegd dat luidt als volgt :
De Vlaamse Regering kan aan de instrumenterende ambtenaar en aan derden verplichtingen opleggen in het kader van de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in §1 en §2.”