law - environment - energy

Het Vlaamse Decreet van 18 juli 2008 bepaalt dat aan artikel 20 van het EPB-Decreet van 22 december 2006 een §3 wordt toegevoegd dat luidt als volgt :

De Vlaamse Regering kan aan de instrumenterende ambtenaar en aan derden verplichtingen opleggen in het kader van de uitvoering van de verplichtingen, vermeld in §1 en §2.”

De bedoelde verplichtingen vermeld in §1 en §2 zijn deze tot overdracht van een energieprestatiecertificaat bij verkoop, en ter beschikking stellen van een energieprestatiecertificaat bij verhuur.


(voor het aldus nog goed te keuren en bekend te maken uitvoeringsbesluit wordt voor het in werking treden vooropgesteld 1 januari 2009).