Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Titel III Bodemsanering

Hoofdstuk VIII. Overdrachten
Afdeling I. Overeenkomst betreffende de overdracht van gronden: art. 101
Afdeling II. Overdracht van risicogronden - Onderafdeling I. Algemene bepalingen

A. Verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren

Artikel 102

§ 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd.

§ 2. Het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd op initiatief en op kosten van de persoon, vermeld in artikel 29 of 30.