Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I. - Personen - Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk III. - Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld

Afdeling II. - De erkenning

Art. 327 Indien de erkenning niet is geschied in de akte van geboorte, kan zij geschieden bij authentieke akte, met uitsluiting van het testament.

Art. 328 De erkenning kan geschieden door een onbekwame.

Zij kan bovendien geschieden ten gunste van een verwekt kind, dan wel van een overleden kind indien dit afstammelingen heeft nagelaten.

Art. 329 Zo een kind wordt erkend door meer dan een persoon van hetzelfde geslacht, heeft alleen de eerste erkenning gevolg zolang ze niet is vernietigd.

Art. 330: betwisting van de erkenning

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Erkenning van een kind

In heel wat gevallen zal anno 2006 de erkenning gewoon kunnen gedaan worden in een akte.

Meestal zal de erkenning van het kind gedaan worden in de geboorteakte voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Indien dit niet het geval is zal men de erkenning eventueel ook in een autenthieke akte bij de notaris kunnen doen.

Slechts in een aantal gevallen is er nog een homologatie van de erkenning door de rechtbank van eerste aanleg vereist. (art. 319bis BW: erkenning van een kind door een gehuwde vader)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht