Minderjarige


Titel IX. Ouderlijk gezag
Art. 375bis
   De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Datzelfde recht kan aan ieder ander persoon worden toegekend, indien hij aantoont dat hij met het kind een bijzondere affectieve band heeft.
   Bij gebreke van een overeenkomst tussen de partijen, wordt over de uitoefening van dat recht in het belang van het kind op verzoek van de partijen of van de procureur des Konings beslist door de jeugdrechtbank.


Een kind van gescheiden ouders heeft recht op persoonlijk contact met beide ouders. (art. 9, 3 int. verdrag rechten van het kind)