Titel VII. - Afstamming:

Hoofdstuk 4. - Vorderingen met betrekking tot de afstamming

Afdeling 1. - Algemeen

Art. 331 : rechtbank van eerste aanleg

Art. 331 bis : levensvatbaarheid kind

Art. 331 ter : verjaring vorderingen

Art. 331 quater : afzien

Art. 331 quinquies : erfgenamen

Art. 331sexies : niet-ontvoogde minderjarige, de onbekwaamverklaarde en de wilsonbekwame

Art. 331 septies :

Art. 331octies : bloedonderzoek

Art. 331nonies : bezit van staat

Art. 331decies :

Afdeling 2. - De vorderingen in het bijzonder

Art. 332 bis :

Art. 332 ter :

Art. 332 quater :

Art. 332 quinquies :

Afdeling 3. - Bekendmaking van de rechterlijke beslissing in de registers van de burgerlijke stand

Art. 333 :