Boek I. - Personen
Titel VII. - Afstamming
Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde

Afdeling 2. - Erkenning

Art. 319. <W 2006-07-01/75, art. 8, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>

Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, kan de vader het kind erkennen onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden.

Art. 319bis. <W 2006-07-01/75, art. 9, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>

Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw van wie hij niet de echtgenoot is, moet die erkenning ter kennis van de echtgenoot of van de echtgenote worden gebracht.

  Te dien einde, indien de akte van erkenning is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris, wordt een afschrift van de akte door hem verzonden bij een ter post aangetekende brief. Indien de akte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris, wordt ze betekend bij deurwaardersexploot op verzoek van de vader, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger.

  Totdat deze mededeling heeft plaatsgehad, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of de echtgenote, aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan de kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn.

Wetsgeschiedenis: 2005 - 2006 - 2007