Boek I. - Personen

Titel VII. - Afstamming

Hoofdstuk 1. - Vaststelling van de afstammming van moederszijde.

Hoofdstuk 2. - Vaststelling van de afstamming van vaderszijde
Afdeling 1. - Vermoeden van vaderschap
Afdeling 2. - Erkenning
Afdeling 3. - Onderzoek naar het vaderschap

Hoofdstuk 3. - Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt vastgesteld
Afdeling 1. - Hhet tijdstip van de verwekking
Afdeling 2. - De erkenning.

Hoofdstuk 4. - Vorderingen met betrekking tot de afstamming

Afdeling 1. - Algemeen.
Afdeling 2. - De vorderingen in het bijzonder
Afdeling 3. - Bekendmaking van de rechterlijke beslissingen in de registers van de burgerlijke stand

Hoofdstuk 5. - Gevolgen van de afstamming


Art. 335. <W 31-03-1987, art. 38> § 1. Het kind wiens afstamming alleen van vaderszijde vaststaat of wiens afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan, draagt de naam van zijn vader (...). <W 2006-07-01/75, art. 21, A, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>
  § 2. Het kind wiens afstamming alleen van moederszijde vaststaat, draagt de naam van zijn moeder.
  § 3. Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam van het kind onveranderd. Evenwel kunnen de ouders samen of een van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van zijn vader zal dragen.
  (lid 2 opgeheven) <W 2006-07-01/75, art. 21, B, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>
  Die verklaring moet worden gedaan binnen een jaar te rekenen van de dag waarop de personen die de verklaring doen, de vaststelling van de afstamming hebben vernomen en voor de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind. (De termijn van één jaar begint te lopen op de dag die volgt op de in artikel 319bis, tweede lid, bedoelde kennisgeving of betekening). <W 2006-07-01/75, art. 21, C, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>
  Van de verklaring wordt melding gemaakt op de kant van de akte van geboorte en van de andere akten betreffende het kind.
  (§ 4. Indien de afstamming van een kind wordt gewijzigd wanneer het de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, mag er zonder zijn akkoord geen enkele verandering aan zijn naam worden aangebracht.) <W 2006-07-01/75, art. 21, D, 030; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-07-2007>

Hoofdstuk 6. - Vordering tot uitkering van levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding