Hoofdstuk III : Berekening van de belasting - Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag:

Onderafdeling II: Belastingvrije som

Artikel 133 WIB voor inkomsten van 2007:

Het bedrag dat krachtens artikel 131 wordt vrijgesteld, wordt bovendien met de volgende toeslagen verhoogd :

1° 1.280,00 EUR (basisbedrag 870 EUR) voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en :

    - die één of meer kinderen ten laste heeft;

    - aan wie bij toepassing van artikel 132bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, wordt toegekend;

2° 1.280,00 EUR (basisbedrag 870 EUR) wanneer voor het jaar van huwelijk of verklaring van de wettelijke samenwoning een aanslag per belastingplichtige wordt gevestigd en voor zover de echtgenoot tijdens het jaar geen bestaansmiddelen heeft gehad die meer dan 2.660,00 EUR (basisbedrag 1.800 EUR) netto bedragen


Wetsgeschiedenis art. 133 :
   
art. 133, 1°,  is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2008. (Art. 280, W 27.12.2006) B.S. 28.12.2006
 
art. 133 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005. (Art. 25, C, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001 en (Art. 2, W 21.06.2002) B.S. 20.07.2002.

      [Art. 133, § 1, 1°, WIB 92 schendt artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet toestaat dat het daarin beoogde voordeel wordt verdeeld tussen een alleenstaande vader en een alleenstaande moeder die het gezamenlijke hoederecht over hun kinderen hebben en die daartoe gezamenlijk een aanvraag indienen: Arrest van het Arbitragehof nr. 3/2005 dd. 12.01.2005.]
        
    
      art. 133, § 1, 1° en 4°, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003. (Art. 25, B, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001 en (Art. 2, W 21.06.2002) B.S. 20.07.2002
       
    
      art. 133, § 2, is opgeheven met ingang van het aanslagjaar 2002. (Art. 25, A, W 10.08.2001) B.S. 20.09.2001
      Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in euro uitgedrukt. (Art. 1, KB 20.07.2000) B.S. 30.08.2000 en (Art. 42, 5°, KB 13.07.2001) B.S. 11.08.2001
       
    
      art. 133, § 1, 5°, is opgeheven met ingang van het aanslagjaar 2000. art. 133, § 2, is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2000. (Art. 5, W 04.05.1999) B.S. 04.06.1999
       
    
      art. 133 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 6, W 07.12.1988 Art. 1, KB 10.04.1992) B.S. 30.07.1992