De verandering van familienaam in Belgie

This page in English.

De verandering van familienaam in Belgie is een administratieve procedure.

In augustus 2004 werd op het nieuws gemeld dat deze procedure tot wel 2 jaar tijd in beslag kan nemen. De kosten bedragen minstens 49 euro registratierecht.

Door uw familienaam te wijzigen, verander je alleen je eigen familienaam maar niet die van je familie. Wel is het mogelijk om het verzoek uit te breiden voor uw reeds geboren minderjarige kinderen. Op die manier bespaart men misschien de kosten om ook voor hen een procedure tot naamswijziging te voeren. Voor kinderen die twee ouders hebben moet het verzoek gedaan worden door beide ouders. Kinderen die nog zullen geboren worden, zullen venzelfsprekend wel je nieuwe familienaam dragen.

Naamswijzigingen moeten worden gemeld aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Doet de begunstigde van een naamswijziging dit niet binnen de 60 dagen dan vervalt de naamswijziging.

De administratieve procedure is als volgt:
- Het verzoek tot naamswijziging wordt per (aangetekende) brief gericht tot de Minister van Justitie. (Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel, BELGIUM)
- De machtiging tot naamsverandering wordt toegestaan bij Koninklijk Besluit.
- Het KB houdende de machtiging tot naamsverandering wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
- De aanvrager zal uitgenodigd worden een registratierecht te betalen.
- De verandering van naam heeft slechts uitwerking vanaf de overschrijving van het KB op de registers van de Burgerlijke stand. De begunstigde dient op straffe van verval binnen de 60 dagen na de registratie een afschrift of een uittreksel van het KB ter hand te stellen van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
- De begunstigde is gerechtigd maar ook verplicht de nieuwe naam te dragen vanaf de overschrijving.

Meer informatie

Om een aanvraag tot verandering van familienaam in te dienen, denk ik dat het aangewezen is een kantoor van de ambtenaar van de burgerlijk stand te raadplegen. Daarvoor moet men bij de gemeente of de stad zijn. Men kan opteren voor de plaats waar men geboren is.

Contacteer de auteur van deze pagina.

De wens een vreemde naam te willen vervangen kan aanvaard worden als reden om een familienaam te veranderen.

De wens op een kind te naam van zijn natuurlijke vader te geven, in die gevallen waar het kind niet erkend wordt, kan aanvaard worden als reden om een familienaam te vervangen. In dit geval wordt het verzoek ingediend door de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. Ingeval een minderjarige twee juridische ouders heeft, is de instemming van beide ouders nodig voor de indiening van het verzoek. Het verzoek tot naamswijziging valt onder de ouderlijke perpogatieven in verband met de staat van de persoon.

In het verzoek dat men aan de Minister richt, zal men melding maken van de reden waarom men om een verandering van familienaam verzoekt. Verandering van familienaam is geen recht van de burger. De overheid mag weigeren omwille van het bewaren van een stabiliteit in de identificatie van personen. Toch mag de overheid niet willekeurig weigeren. Alle gelijkaardige verzoeken moeten dezelfde oplossing krijgen.

Welke gevolgen heeft de naamswijziging in andere landen?

In principe zou men overal ter wereld dezelfde naam moeten dragen. Andere landen dienen de Belgische naamswijziging te erkennen. Voor de erkenning van overheidsbeslissingen in andere landen gelden de gebruikelijke regels dienaangaande.

Iedereen van Belgische nationalitiet kan een naamswijziging verkrijgen in Belgie, zelfs indien hij in het buitenland geboren is (bijvoorbeeld uit Belgisch ouders).

Ik vermoed dat men met een uittreksel van zijn geboorteakte waarop de naamswijziging vermeld staat, zal kunnen bekomen dat men in andere landen zal erkend worden onder de nieuwe familienaam.

Om de echtheid van het uittreksel van zijn geboorteakte te bewijzen, zal men de gebruiktelijke manier volgen om de echtheid van overheidsdocumenten in het buitenland te bewijzen. Bijvoorbeeld zou in sommige gevallen een apostille kunnen aangebracht worden op het document.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.