Notarieel familierecht

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Nieuwsbrief notariaat

Belgie wijzigt afstammingsrecht - De Echtscheidingswet 2007 in een notendop - Het hervormde afstammingsrecht

Notarius
De hervorming van de echtscheiding

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Wijziging echtscheidingsrecht: algemeen kader - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Capita selecta inzake recente wetgeving personen- en familierecht - Aanwas of erfenis? Over aanwasbedingen met optie. De verklaring van aanwas

Tijdschrift voor notarissen
2007 : Overgangsbepalingen huwelijksvermogensrecht - Het nieuwe afstammingsrecht - Civielrechtelijke betekenis van een aangifte van nalatenschap - Voortdurende liefde, voortdurende guldheid? Nog maar eens over bedingen van aanwas en tontine, een ander verhaal dat nooit eindigt - Om een testament te maken moet men gezond zijn van geest en zo nodig gemachtigd door de vrederechter - Voorlopig bewind: verklaring van voorkeur - De preferentiele toewijzing: ook voor onverdeelde goederen die niet tot de gemeenschap behoren?

Waarvan Akte
Te onthouden familiaalvermogensrechtelijke wijzigingen ingevolge de afstammingswet 2006 - De nieuwe wettelijke regeling inzake verblijfsco-ouderschap

Notarieel fiscaal maandblad
Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende - Artikel 1394 in fine : weer hommeles of eindelijk rust? - De ene echtgenoot beheert de goederen van de andere: wat zegt artikel 1467 BW?

Congressen
Hoe vergoed ik de persoon die mij verzorgt? - Vereffening-verdeling tussen samenwoners
In de herfst van mijn  leven : De herfst van mijn leven: doet de pensioenwetgeving de seizoenen verschuiven? - De legaten vrij van successierechten of de duo-legaten - Enkele beschouwingen bij de wilsverklaring inzake euthanasie in de onderhandse en/of notariele vorm - De herfst die een nazomer wordt: over allerlei oude dagregelingen - En francais

Tijdschrift Estate Planning
2007 : Artikel 918 BW een mogelijk instrument van vermogensplanning? - Over schenkingen de residuo - Het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner

Tijdschrift voor familierecht
De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht

Patrimonium 2007
Schenking met voorbehoud van quasi-vruchtgebruik - De aanwas van een effectenportefeuille tussen echtgenoten -  Het beding waarbij de vergoedinsgrekeningen worden geacht van dag tot dag te zijn opgesteld - Herstelverplichting na herroeping van een (gewone) schenking - De tweede grote promotie van de buitenhuwelijkse kinderen na de vele recente wetswijzigingen - Actuele ontwikkelingen inzake levensverzekeringsovereenkomsten

De vereffening van de nalatenschap
Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot - Inbreng en inkorting - De wet Valkeniers, een gemiste kans?  - De langstlevende vanuit Europees perspectief - En francais

Leuvense notariele geschriften
De hervorming van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006
Notariele clausules
Een positieve 'Valkeniers' erfregeling voor de langstlevende stiefouder - De rol van de notaris in het vernieuwde adoptierecht - Het notarieel testament en (het bewijs van) de (on)gezondheid van geest van de testator - Van een gezamenlijk tot een gemeenschappelijk goed. Over de inbreng in gemeenschap van goederen en rechten die reeds in onverdeeldheid waren tussen de verloofden - Protection du cohabitant - Redaction d'actes notaries pacte Valkeniers - Schenkingen van roerend goed. Bedenkingen en formulieren - Bewindsclausule - Het strafbeding en de alternatieve beschikking in een testament - Testamentaire clausules over morele auteursrechten - Het testament: een woord dat men na zijn dood laat klinken, een wapen van postume macht! Een treffende voorbeeld: het legaat de residuo - Dit is geen vermomde schenking  - De regeling aangaande de minderjarige kinderen in de overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming - Pensioen en huwelijkscontract: een belangrijke opdracht voor de notariele praktijk - Successieplanning middels schenking met fidei-commis de residuo - Rechtskeuze in het Wetboek van Internationaal Privaatrecht met betrekking tot oersoonsgebonden materies, familiaal vermogensrecht en erfrecht - De kwalificatie van de aanspraken van de langstlevende echtgenoot in het internationaal privaatrecht. Kwalificatie artikel 1371 alinea 1 Burgerliches Gesetzbuch - Veilig laveren tussen ijsbergen: enkele clausules als kompas voor een behouden tocht - De overeenkomst van aanwas tussen samenwonende partners betreffende de gezinswoning in het Vlaamse Gewest

Rechtskroniek voor het notariaat
Personen- en familierecht - Familiaal vermogensrecht - Erfenissen - Schenkingen en testamenten - Erfrecht wettelijk samenwonenden - Verzekeringen en erfrecht

Consultatiecentrum
Erfkeuze bij internationale nalatenschap

Universiteit
KU Leuven (professor Frank Buyssens)

Notariele clausules
Testamenten (vorm - inhoud) - Adoptie - Afstamming - Afwezigen - Euthanasie - Echtscheiding

Examenvragen (kandidaat-notaris):
2001 - 20022003 - 2004 - 2005 - 2006