Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Gronden - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering - Overgangsrecht

Gerechtigdheid op een onderhoudsuitkering na echtscheiding
Artikel 301 § 2 BW : afstappen van (on)schuldige echtgennoot. De behoeftigheid en de mogelijkheid om een uitkering te verstrekken zijn thans het uitgangspunt.
De uitzonderingen daarop: zware fout - bepaalde misdrijven

Begroting van de onderhoudsuitkering na echtscheiding
Artikel 301 § 3 BW  : afstappen van het huwelijk als referentiestandaard. De staat van behoeft is de financiele afhankelijkheid van een van de echtgenoten ten opzichte van de andere.

Beperking tot 1/3 van de netto inkomsten van de onderhoudsplichtige
Artikel 301 § 3 BW

Duur van de onderhoudsuitkering na echtscheiding
Artikel 301 § 4 BW

Beeindiging van de uitkering bij nieuw huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning
Artikel 301 § 10 BW

Procesrecht
Rechtbank van eerste aanleg - Vrederechter
Artikel 301 § 12 BW : ambtshalve bevelen van de voorlopige tenuitvoerlegging


Belgian family law