Minderjarige

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I -  Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding
Hoofdstuk IIbis. Pleegvoogdij

Art. 475bis
   Wanneer iemand die ten minste 25 jaar oud is, zich verbindt om een niet ontvoogd minderjarig kind te onderhouden, op te voeden en in staat te stellen de kost te verdienen, kan hij zijn pleegvoogd worden, met instemming van degenen wier toestemming vereist is voor de adoptie van minderjarigen.
   Een echtgenoot kan slechts met toestemming van de andere echtgenoot pleegvoogd worden.

Er moet een overeenkomst worden gemaakt over de pleegvoogdij en de rechtbank moet die overeenkomst bekrachtigen (art. 475ter BW)