Minderjarige

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I - Titel V. Het huwelijk
Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwelijk of de afstamming ontstaan

Art. 203

§ 1.  De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.
   Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind.

§ 2.  De langstlevende echtgenoot is gehouden tot de verplichting gesteld in paragraaf 1 ten aanzien van de kinderen van de vooroverleden echtgenoot van wie hij niet de vader of de moeder is, binnen de grenzen van hetgeen hij heeft verkregen uit de nalatenschap van de vooroverledene en van de voordelen die deze hem mocht hebben verleend bij huwelijkscontract, door schenking of bij testament.


Indien de ouders deze taak niet op zich wensen te nemen, kan deze taak verricht worden door een pleegvoogd (art. 475bis BW)

Het recht van de gewone verblijfplaats van het kind is in principe van toepassing (art. 74 WIPR)