Verdrag nopens de wet welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

Arikel 1

   De wet van de gewone verblijfplaats van het kind bepaalt, of, in welke mate en van wie het kind onderhoud kan vorderen.

   In geval van verandering van de gewone verblijfplaats van het kind wordt de wet van de nieuwe gewone verblijfplaats toepasselijk te rekenen van het tijdstip waarop de verandering is ingetreden.
   Bedoelde wet bepaalt eveneens, wie bevoegd is de onderhoudsvordering in te stellen en binnen welke termijnen dit moet geschieden.

   Onder “kind” wordt voor de toepassing van dit Verdrag verstaan elk wettig, niet wettig of geadopteerd kind, dat ongehuwd is en niet de volle leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Commentaar