law - family - treaty

Verdrag nopens de wet welke op onderhoudsverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

Opgemaakt te 's Gravenhage op 24 oktober 1956 en goedgekeurd bij Belgische Wet van 17 juli 1970 (B.S., 30 september 1970).
Art. 1

Art. 2 anno 2009:

   In afwijking van het bepaalde in artikel 1 kan ieder der verdragsluitende Staten zijn eigen wet van toepassing verklaren, indien:
    a) het verzoek wordt gedaan of de vordering wordt ingesteld bij een autoriteit van die Staat,
    b) de persoon van wie onderhoud wordt gevraagd, alsmede het kind de nationaliteit van die Staat bezitten, en
    c) de persoon van wie onderhoud wordt gevraagd, zijn gewone verblijfplaats in die Staat heeft.

Commentaar

Belgie heeft dergelijke verklaring afgelegd: tekst in het Frans.