Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

.....

Artikel 132/2

Voor de toepassing van deze afdeling wordt er geen rekening gehouden met de verwantschapsband voortspruitende uit de gewone adoptie.

Evenwel wordt, mits bewijs te verstrekken door de belanghebbende, met deze adoptieve afstamming rekening gehouden :

1° wanneer het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant;

2° wanneer, op het ogenblik van de adoptie, het adoptief kind onder de voogdij was van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, of wees van een voor België gestorven vader of moeder;

3° wanneer het adoptief kind, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende drie achtereenvolgende jaren hoofdzakelijk van de adoptant, of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.

4° wanneer de adoptie gedaan werd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn.

--------------------
Art. 132/2 : Gewijzigd bij art. 145, 1°, W 08.07.1976
             (B.S., 05.08.1976); vervangen bij art. 157, W 22.12.1989
             (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990;
         tweede lid , 3° gewijzigd bij art. 45, D 19.12.2003
             (B.S. 31.12.2003)met ingang van 01.01.2004.