Boek III. - Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk II. - Bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder de levenden of bij testament

Art. 910 BW anno 2007:

Beschikkingen onder de levenden of bij testament ten voordele van de armen van een gemeente, of van instellingen van openbaar nut, hebben slechts gevolg voor zover daartoe machtiging wordt verleend overeenkomstig artikel 231 van de gemeentewet en overeenkomstig de wet van 12 juli 1931.

Beschikkingen onder de levenden of bij testament ten voordele van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hebben slechts gevolg voor zover zij door de raad voor maatschappelijk welzijn van dat centrum worden aanvaard.

Commentaar

Inzake schenkingen aan rechtspersonen bestaan er machtigingsvereisten.

Artikel 910 BW gaat niet over private rechtspersonen. Aangaande die rechtspersonen kan er in de desbetreffende wetgeving soms een machtigingsvereiste bestaan:
- Zo is er bijvoorbeeld een machtigingsvereisten inzake de Vzw (art. 16 VZW-wet).