In een aantal gevallen wordt de schenking onderworpen aan aan machtiging. Er kan zowel machtiging nodig zijn om te schenken als om een schenking te mogen aanvaarden.

1. Minderjarigen die onder het ouderlijk gezag vallen hebben evenwel geen machtiging nodig.

- De minderjarige die onder de voogdij valt heeft een machtiging van de Vrederechter nodig.

- VZW's moeten gemachtigd worden om een schenking te aanvaarden.