Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

....

Artikel 140decies


Het in artikel 140nonies bepaalde evenredig recht is niet van toepassing op schenkingen die zijn gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt na het verstrijken van de in hetzelfde artikel bepaalde periode of die zijn gedaan onder een tijdsbepaling die verder reikt dan de in voornoemd artikel bepaalde periode.

--------------------
Art. 140decies : ingevoegd bij art. 63, Decreet
                 20.12.2002 (B.S. 31.12.2002), met
                 ingang van 01.01.2003.