Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

Artikel 140nonies (Vlaamse) anno 2006:

In afwijking van artikel 131 wordt voor schenkingen onder de levenden van een perceel grond dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw, waarvan de akte verleden wordt in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009, over het bruto-aandeel van een natuurlijk persoon in de geschonken bouwgrond, een evenredig recht geheven dat als volgt wordt bepaald :

a) voor schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten volgens het tarief bepaald in onderstaande tabel waarin wordt vermeld :

onder a : het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte;

onder b : het totale bedrag van de belasting over het voorgaand gedeelte.

Van tot inbegrepen a b
0 12.500 euro 1 0
Van 25.000 euro 2 125 euro
Van 50.000 euro 3 375 euro
Van 100.000 euro 5 1.250 euro
Van 150.000 euro 8 3.625 euro

b) voor schenkingen aan andere personen dan in rechte lijn of de echtgenoot : volgens het tarief bepaald in tabel II, tabel III. of tabel IV van artikel 131, 1, naargelang van het geval. met dien verstande dat op het gedeelte van 0,01 euro tot 150.000 euro inbegrepen, een tarief van 10 t.h. wordt geheven.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Bijzonder bepaalde evenredig recht

Vanaf 150.000 euro is het normale tarief inzake schenkingen van onroerende goederen van toepassing dat 14 procent bedraagt anno 2006 en verder opklimt tot 30 procent in de schijf boven de 500.000 euro.

Indien de schenking niet aan dit gunsttarief plaatsvindt, zal de schenker tot 150.000 euro een som van 5.625 registratierecht moeten betalen in plaats van 3.625 euro ingevolge het bijzonder bepaalde recht. Het voordeel ingevolge het gunsttarief bedraagt dus maximaal 2.000 euro per schenking.

 

2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht