Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

Artikel 140nonies: bijzonder bepaalde evenredig recht

Artikel 140decies (2003) : opschortende voorwaarden

Artikel 140undecies: verplichte vermeldingen in de schenkingsakte

Artikel 140undecies/2: niet nakoming van de voorwaarden

Artikel 140duodecies (2003):

 

2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Gunstregeling Vlaamse schenking van woningbouwgrond verlengd en verstrengd

Het Vlaamse Decreet van 24 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 heeft de tijdelijke gunstregeling inzake schenking van bouwgronden met 4 jaar verlengd tot 31 december 2009.

Deze regeling was in het leven geroepen door het Decreet van 20 december 2002 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003.

 

2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht