Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

Artikel 140undecies (Vlaamse) anno 2006:

Het in artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht wordt alleen toegepast indien in de akte van schenking uitdrukkelijk wordt vermeld :

1 dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw;

2 dat de begiftigde zich ertoe verbindt om binnen de drie jaren te rekenen van de datum van de akte een volledig dossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een woning met betrekking tot het geschonken perceel in te dienen.

In geval van onjuiste verklaring betreffende de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigde ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten en van een boete gelijk aan die rechten.

 

2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht