Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afdeling XII : Schenkingen

Onderafdeling III : Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw

Artikel 140undecies/2 (Vlaamse) anno 2006:

Het voordeel van het in Artikel 140nonies bepaalde bijzonder evenredig recht blijft alleen dan behouden indien de begiftigde de overeenkomstig artikel 140undecies aangegane verbintenis nakomt. De datum van het ontvangstbewijs van de aanvraag tot het bekomen van stedenbouwkundige vergunning wordt in aanmerking genomen voor de beoordeling van de naleving van deze verbintenis.

Bij niet-nakoming van de aangegane verbintenis is de begiftigde gehouden de reeds betaalde rechten aan te vullen tot de normaal verschuldigde rechten, vermeerderd met de wettelijke intrest, naar de voet in burgerlijke zaken, over die aanvullende rechten. De intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht.

De aanvullende rechten en eventuele intresten dienen betaald te worden op een verklaring van het niet-vervullen van de gestelde voorwaarde, uiterlijk in te dienen drie maanden na het verstrijken van de periode van drie jaar, bedoeld in artikel 140undecies. Deze verklaring wordt ingediend op het kantoor waar de akte van schenking werd geregistreerd. Bij gebreke aan tijdige indiening van deze verklaring verbeurt de begiftigde bovendien een geldboete gelijk aan één derde van de aanvullende rechten. De boete is evenwel niet verschuldigd wanneer de laattijdige indiening van de verklaring het gevolg is van overmacht.

 

2747.com / law / schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht