Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Erfstelling over de hand - Ouderlijke boedelverdeling - Beschikkingen tussen echtgenoten

Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren

Art. 1081 : schenking van tegenwoordige goederen: bruidsschat
Art. 1081. Iedere schenking onder de levenden van tegenwoordige goederen, hoewel bij huwelijkscontract gedaan aan de echtgenoten of aan een van hen, is onderworpen aan de algemene regels die met betrekking tot zodanige schenkingen zijn voorgeschreven.
  Zij kan niet gedaan worden ten voordele van de kinderen die zullen worden geboren, behalve in de gevallen vermeld in hoofdstuk VI van deze titel.

Art. 1082 : schenking van goederen die men zal nalaten: contractuele erfstelling

Art. 1083

Art. 1084. De schenking bij huwelijkscontract mag de tegenwoordige en toekomstige goederen samen, geheel of ten dele, omvatten, mits aan de akte een staat gehecht wordt van de schulden en lasten van de schenker, zoals die op de dag van de schenking bestaan; in dit geval staat het de begiftigde vrij, bij het overlijden van de schenker, zich tot de tegenwoordige goederen te bepalen, en van de overige goederen van de schenker af te zien.

Art. 1085. Indien de in het vorige artikel bedoelde staat niet gehecht is aan de akte die de schenking van de tegenwoordige en toekomstige goederen bevat, is de begiftigde verplicht deze schenking in haar geheel aan te nemen of te verwerpen. In geval van aanneming kan hij slechts de goederen opeisen die op de dag van het overeen van de schenker nog aanwezig zijn en is hij gehouden alle schulden en lasten van de nalatenschap te voldoen.

Art. 1086. De schenking bij huwelijkscontract ten voordele van de echtgenoten en van de kinderen die uit hun huwelijk zullen worden geboren, onverschillig door wie de schenking gedaan wordt, kan ook geschieden onder voorwaarde om alle schulden en lasten van de nalatenschap van de schenker, zonder onderscheid, te voldoen, of nog onder andere voorwaarden waarvan de uitvoering afhangt van de wil van de schenker; de begiftigde is gehouden die voorwaarden te vervullen, tenzij hij verkiest van de schenking af te zien; en ingeval de schenker zich bij huwelijkscontract de vrijheid heeft voorbehouden te beschikken over een zaak die in de schenking van zijn tegenwoordige goederen begrepen is, of over een uit die goederen te nemen bepaalde geldsom, dan wordt die zaak of die geldsom, indien hij overlijdt zonder daarover beschikt te hebben, geacht in de schenking te zijn begrepen en behoort zij toe aan de begiftigde of aan diens erfgenamen.

Art. 1087 Schenkingen bij huwelijkscontract kunnen niet betwist of nietig verklaard worden, onder voorgeven dat aanneming ontbreekt.

Art. 1088 Iedere schenking ten voordele van het huwelijk gedaan, vervalt indien het huwelijk daarop niet volgt.

Art. 1089: vooroverlijden van zowel de begiftigde echtgenoot als zijn nakomelingen

Art. 1090 Alle schenkingen, aan de echtgenoten bij hun huwelijkscontract gedaan, kunnen, bij het openvallen van de erfenis van de schenker, worden ingekort tot het gedeelte waarover hij volgens de wet mocht beschikken.

 

Hoofdstuk IX. - Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk

 

2747.com / law / Schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Anno 2006

Af en toe wordt er nog gehuwd. Bij zuivere scheiding van goederen, zullen de echtgenoten soms een lijst opnemen van de bezittingen die ze van voor het huwelijk hebben.

Indien men ook de schenking van de huwelijkscadeau's (bruidsschat) zou vermelden in het huwelijkscontract, zal men het registratierecht op schenking betalen op deze schenkingen.

Huwelijkscadeau's kunnen ook bij handgift gegeven worden, en dan zijn er geen registratierechten verschuldigd. Maar later kan zich de vraag stellen aan wie het bankstel gegeven is. Sommige echtgenoten zullen bij echtscheiding aanvoelen dat wat van hun familie komt, ook aan hun toebehoort.

Wat betreft de contractuele erfstelling door familieleden of vrienden in het huwelijkscontract, kan men gerust stellen dat deze helemaal in onbruik zijn geraakt. Echtscheiding daarentegen is meer in gebruik gekomen dan ten tijde van contractuele erfstellingen.

 

2747.com / law / Schenkingen

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht