Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

....
Art. 936. Een doofstomme die kan schrijven, kan zelf of door een gemachtigde aannemen.

Indien hij niet kan schrijven, moet de aanneming worden gedaan door een curator die te dien einde wordt benoemd, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift dat door elke belanghebbende kan worden ingediend.

Wetsgeschiedenis