Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

....
Art. 940. (Opgeheven) <W 14-07-1976, art. IV, 8>

  <NOTA : Bij wijze van overgangsmaatregel (zie art. IV, 47, § 1 W. 14 juli 1976) blijft de hierna volgende tekst (zijnde het eerste lid van de vroegere tekst van artikel 940 B.W.) van kracht in de voorziene gevallen.
  Die overschrijvingen geschieden op verzoek van de man, wanneer de goederen aan zijn vrouw geschonken zijn; en indien de man deze formaliteit niet vervult kan de vrouw ze zonder machtiging doen verrichten.>