Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III. - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk IV. - Schenkingen onder de levenden

Afdeling I. - Vorm van de schenkingen onder de levenden

...
Art. 950. Wanneer roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik geschonken zijn, moet de begiftigde, bij het eindigen van het vruchtgebruik, de geschonken goederen die in natura aanwezig zijn, nemen in de staat waarin zij zich bevinden; en hij heeft een vordering tegen de schenker of zijn erfgenamen uit hoofde van de niet aanwezige goederen ten belope van de waarde die daaraan in de staat van schatting is toegekend.